Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
 • Expertutredningar - Forensic och Integrity Services

Expertutredningar - Forensic och Integrity Services

BDO har gedigen erfarenhet och kompetens inom ekonomiska utredningar och särskilda granskningar, både inom privat och offentlig sektor.

Vår avdelning för expertutredningar kommer in och hjälper till när något har inträffat, t.ex. oegentligheter av anställda eller utomstående, de ekonomiska aspekterna vid oenighet i avtalstolkning eller att ett företag är på obestånd. Våra utredningar kan också användas som stöd vid tvister och försäkringsärenden samt som grund för expertvittnestjänster.
 
Vi har delat in våra tjänster i tre huvudområden:

 • Oegentlighetsutredningar
 • Rekonstruktioner och konkurser
 • Stöd vid tvister och försäkringsärenden vilket även kan innefatta expertvittnestjänster

Därtill erbjuder vi tekniskt utredningsstöd, vilket används inom samtliga av de tre huvudområdena beroende på uppdragets karaktär. Vi har ett gott samarbete inom BDO internationellt och kan erbjuda tillgång till ett brett nätverk av specialister inom Forensic Services.

Oegentlighetsutredningar

Vi utför komplicerade utredningar i samband med misstanke om ekonomiska oegentligheter begångna av t.ex. styrelse, ledning, medarbetare eller någon extern part. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption eller penningtvätt. Vi har ett brett tjänsteerbjudande för att kunna hjälpa till vid de allra flesta typer av oegentlighetsutredningar.

 • Bank- och lånebedrägerier
 • Förskingringsincidenter
 • Antitrust, korruption och mutor
 • Medvetet bedräglig eller manipulerad redovisning
 • Falska betalningar, exempelvis löneutbetalningar eller betalning till närstående

Rekonstruktioner och konkurser

Vi tillhandahåller utredningsstöd avseende alla ekonomiska aspekter vid en rekonstruktion eller en konkurs och har många medarbetare med lång erfarenhet och specialiserade kunskaper inom detta område. Vid behov kan vi även utföra fördjupade granskningsinsatser och kan då också tillhandahålla expertis inom t.ex. IT, skatt och redovisning.

För de fall förvaltarens utrymme för att anlita sakkunnigt biträde är begränsat kan våra utredningar även anpassas till att enbart belysa obeståndstidpunkten eller bokföringsskyldighetens fullgörande.

Våra utredningar utgår normalt från 7:15 Konkurslagen och de fyra delar som ingår i förvaltarberättelsen:

 • Tillämpat bokföringssystem och bokföringsskyldighetens fullgörande
 • Tidpunkt och orsak till obeståndet
 • Tidpunkt för när kontrollbalansräkning skulle ha upprättats
 • Återvinningsbara transaktioner

 

Stöd vid tvister, försäkringsärende och expertvittnestjänster

Oavsett om det rör sig om en tvist eller ett försäkringsärende så kan BDO erbjuda stöd i form av bl.a. kvantifiering eller verifiering av t.ex. vinstbortfall. Vi erbjuder också expertvittnestjänster där vi ger oberoende, välgrundade och klara utlåtanden. Några exempel på de tjänster vi erbjuder är:

 • Analys av komplexa finansiella aspekter/problem/delar i en tvist
 • Utredning och kvantifiering av förlust och anspråk vid försäkringsärenden, misstänkta och/eller konstaterade avtalsbrott, etc.
 • Utredning och utlåtanden i anspråk avseende revisorers och redovisningskonsulters försummelse/oaktsamhet
 • Utlåtanden avseende Svenska och internationella redovisnings- och revisionsstandards
 • Utredning avseende personligt ansvar enligt aktiebolagslagen
 • Utredande av fakta
 • Informations- och bevisinsamling
 • Kartläggning och sammanställning av Informations- och bevismaterial
 • Säkring av elektronisk bevisning

 

Tekniskt utredningsstöd

Vid såväl förebyggande riskhantering som vid oegentlighetsutredningar, tvister samt rekonstruktioner och konkurser kan vi även bistå med tekniskt utredningsstöd innefattande bl.a.:

 • Insamling, säkring samt analys av stora mängder finansiella transaktioner och annan data
 • Dataanalys av transaktioner för att identifiera eventuella oegentligheter eller oönskat handlande, oberoende av affärssystem och datamängd
 • Registeranalys
 • Statistiska analyser, data mining och oegentlighetsutredningar genom t.ex. Benfordanalys
 • Tillgång till komplett forensiskt laboratorium för informationsanalys och bevissäkring