• Styrelse

Styrelse

 

Filip Lundberg
Styrelseledamot
filip.lundberg@bdo.se
+46 10 171 57 70

  Anders Blohmé
Styrelseledamot
anders.blohme@bdo.se
+46 31 704 13 02
     
 
Marie Jernkrok
Styrelseledamot
marie.jernkrok@bdo.se
+46 8 120 117 08
  Katarina Eklund
Styrelseledamot
katarina.eklund@bdo.se
+46 31 704 13 24
     
 
Jörgen Lövgren
Styrelseordförande
jorgen.lovgren@bdo.se
+46 8 120 117 65
  Freddy Graff
Personalrepresentant
freddy.graff@bdo.se
+46 16 403 38 16