• Viktigt att ta initiativet vid internationell beskattning
Artiklar:

Viktigt att ta initiativet vid internationell beskattning

24 augusti 2016

Alla länder har extensiva beskattningsregler, vilket innebär att risken att få betala för mycket i skatt är betydligt större än det omvända. Det betyder i sin tur att många företag betalar alldeles för mycket – ofta handlar det om så stora siffror som 50-75 procent. Men med hjälp av experter på internationell beskattning och Transfer Pricing (TP) kan dessa kostnader minskas rejält.

Många företagare har för lite kunskap om när skattskyldighet uppkommer vid internationell handel. Om den egna verksamheten inte är alltför stor i landet där man säljer kan man ofta helt undvika att behöva betala bolagsskatt där. Många företag registrerar dessutom en filial eller skapar ett bolag i försäljningslandet, trots att det många gånger inte behövs. Det är till exempel inte ovanligt att bolag tvingas betala skatt för 100 valutaenheter (VU) i stället för 5 eller 10 VU.

– Ofta dyker frågan om internationell beskattning upp när ett företag växer snabbt eller när en verksamhet efter en tid expanderar med försäljning utomlands, samtidigt som den administrativa strukturen blir kvar i ursprungslandet. Frågan kan också komma upp i samband med omorganisationer, som kan vara ett resultat av företagsförvärv, eller när eldsjälar eller experter flyttar eller hoppar av, säger Åsa Edesten, expert på internationell företagsbeskattning och TP på BDO.

Snedfördelning av intäkter och kostnader

Det är vanligt att ett bolag till en början går med förlust i ett nytt etableringsland, eftersom en ny verksamhet helt enkelt kräver stora investeringar. Företaget kan då hamna i en situation där man till exempel gör en förlust på 50 VU i etableringslandet, samtidigt som man säljer så bra i hemlandet att man där tjänar 150 enheter. Det innebär emellertid att man både exponerar sig för en risk i etableringslandet samtidigt som man betalar skatt på 150 VU i hemlandet. Med hjälp av en genomarbetad TP-strategi kan man eliminera risken och samtidigt se till att bara behöva beskattas för den totala vinsten, det vill säga 100 VU.

– Vi hjälpte till exempel ett företag som startade försäljningsbolag i flera länder att få en struktur som underlättade nyetableringarna, samtidigt som man både undvek risken för skattejusteringar i etableringsländerna och minskade den totala skattekostnaden. I det här fallet innebar det en drygt 60-procentig minskning av den totala skattekostnaden det första året. Dessutom minskade risken för att skattemyndigheterna skulle ifrågasätta upplägget och företaget fick en enkel modell som man kunde använda vid framtida etableringar.

Transfer Pricing

Företag som har intressebolag i utlandet måste, oavsett storlek på bolaget, upprätta en så kallad TP-dokumentation för att visa att den prissättning man använder på transaktioner sinsemellan är förenlig med den så kallade armlängdsprincipen. Den innebär att prissättningen mellan intressebolag ska vara densamma som om företagen varit oberoende. Men i praktiken har man ändå unika förutsättningar inom en koncern, eftersom man ofta delar resurser som ledning, marknadsföring samt affärs- och IT-system. Man säljer därmed produkter och tjänster inom koncernen som inte går att jämföra med dem som säljs på en öppen marknad. Det innebär att det blir svårare för en oberoende granskare, som till exempel en skattemyndighet, att avgöra om den interna prissättningen är rimlig eller inte.

– Den så kallade armlängdsprincipen gäller i hela världen, men olika länder tolkar den olika. Problemet med TP är att det ofta är konflikt mellan olika länder; ett land kan göra justeringar, men man beskattas fortfartfarande som vanligt i det andra landet vilket leder till dubbelbeskattning. Utmaningen är därför att bygga systemen så att de kan motiveras i samtliga inblandade länder.

Viktig dokumentation

När BDO hjälper ett företag att se över sin internprissättning hjälper man även till att upprätta en TP-dokumentation. En sådan ska normalt innehålla:

  • En beskrivning av bolaget eller gruppen och dess organisation.
  • En beskrivning av verksamheten och vilken marknad man gör affärer på.
  • En beskrivning av arten och omfattningen av transaktionerna.
  • En funktionsanalys som visar funktioner, tillgångar och risker inom koncernen.
  • En beskrivning av vald prissättningsmetod (det finns fem godkända metoder för att visa att man följer armlängdsprincipen).

Det är viktigt att påpeka att det inte finns ett rätt sätt att beräkna internprissättningen på. Hur den ska göras baseras på de faktiska omständigheter som kommer fram i funktionsanalysen. Därför är det viktigt att analysen görs med stor omsorg och att man verkligen följer den uppgjorda policyn.

– Skulle man bli utsatt för granskning, måste skattemyndigheten bevisa att man inte har följt armlängdsprincipen, vilket ofta är svårt om man har en väl genomarbetad och dokumenterad TP-policy. Om man däremot inte har gjort analysen korrekt, är det avsevärt lättare för en skattemyndighet att visa på vad bolaget, enligt deras sätt att se på saken, borde ha gjort. Risken är då stor för både dubbelbeskattning och straffavgifter.

Två TP-case

En vanlig situation som föranleder en översyn av den interna prissättningen är när man gör omstruktureringar.

– Vi hade till exempel en norskägd koncern som kund som hade stora sparade förluster i hemlandet. Det handlade om en gammal koncern som hade startat i Norge och successivt flyttat över sin verksamhet till Sverige. Genom att bland annat hjälpa dem att flytta de immateriella rättigheterna till Sverige, samt se över styrningen av priser och avtal med kunder, kunde vi minska både deras riskexponering och skatt. Det innebar en minskning av den totala skattekostnaden med ca 40 %.

– Ett annat exempel på vikten av en korrekt internprissättning var när vi hjälpte ett företag som säljer konsumentprodukter via e-handel i USA. Vi hjälpte dem att eliminera risken i Sverige och därmed också minska skatten i USA. Sammanlagt halverade vi deras totala skattekostnader, vilket innebar en besparing på ca 10 miljoner kronor. De blev glatt överraskade och vi har en fortsatt positiv relation med företaget, avslutar Åsa Edesten.