Nyhet:

Våra specialister vägleder i oroliga tider

20 april 2020

Hur hanterar jag de ekonomiska utmaningarna som uppstått i spåren av coronapandemin? En fråga som många företagare ställer sig just nu. Våra specialister Christian Svetlik, Robert Nordahl och Christian Bylock har identifierat ett antal områden som just nu är extra viktiga att adressera.

Covid-19 och dess följdeffekter på samhället och ekonomin har orsakat finansiella utmaningar för många företag med stora och svårbedömda konsekvenser. 
-    Vi vill ta vårt ansvar och på bästa möjliga sätt hjälpa våra kunder att hantera effekter i den situation som råder, säger Christian Svetlik på BDO:s Corporate Finance-avdelning.

Tillsammans med sina kollegor har han identifierat ett antal områden som just nu är extra viktiga att adressera.
-    Konsekvenserna för många företag av vikande försäljning och kraftig resultatpåverkan blir ofta en ansträngd likviditet, ansvarsfrågor som till exempel kontrollbalansplikt samt eventuellt frågor kring rekonstruktion och i värsta fall konkurs. Företagsledningar behöver snabbt fatta såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut, som självfallet är specifika för olika branscher och situationer, men har gemensamt att dessa kräver genomarbetade analyser som ligger till grund för de beslut som fattas, säger han. 

Få kontroll över likviditet och kostnader

Första steget för ett företag som befinner sig i en finansiellt ansträngd situation är att få kontroll på likviditeten. En detaljerad likviditetsplan för de kommande månaderna är ett bra sätt att få en överblick över situationen och för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Likviditetsplanen är också något som ofta efterfrågas av banken. 
-    För att klargöra vilka åtgärder som bör vidtas är det viktigt att få kontroll på likviditeten genom att snabbt göra en noggrann nulägesbedömning samt likviditetsprognos, vanligtvis 13 till 17 veckor framåt. Vi har lång erfarenhet av att analysera bolags underliggande intjäning, rörelsekapital och investeringsbehov för att förstå en verksamhets kassaflöde. Genom våra analyser kan vi ge er tydliga rekommendationer som kan ligga till grund för företagsledningens beslut. Vi har även stor erfarenhet att stötta företag med likviditetsplanering och att ta fram kortsiktiga likviditetsprognoser som snabbt kan implementeras i våra kunders verksamhet, säger Christian Svetlik.

Genom våra analyser kan vi ge er tydliga rekommendationer
som kan ligga till grund för företagsledningens beslut.

En ytterligare åtgärd är att göra en kostnadskontroll där man analyserar och gör en detaljerad översyn över vilka kostnader som kan justeras utan att påverka verksamheten på sikt. Kostnadskontrollen inkluderar ofta en analys av rörliga vs fasta kostnader. 
-    Vi är vana vid att ta fram detaljerade kostnadsanalyser, både på legal- respektive konsoliderad nivå, där vi där vi kortfattat och kärnfullt beskriver trender och våra slutsatser. Det är ett relevant beslutsunderlag för företagsledningen, säger han. 

Robert Nordahl har jobbat som affärsrådgivare i över 17 år och har arbetat nära styrelser och ledningar som står i stånd att fatta avgörande beslut. Han betonar vikten av att styrelsen löpande bör bevaka bolagets egna kapital och agera vid skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Frågor om ansvar för styrelsen, vd och andra ledande befattningshavare aktualiseras när ett företag hamnar i en finansiellt ansträngd situation.
-    Att hamna i en situation där man som företagsledning får personligt betalningsansvar är förödande. Vi vill hjälpa våra kunder att undvika att drabbas av ett sådant öde. Vi besitter stor expertis och erfarenhet av att analysera en verksamhets underliggande intjäning samt stötta företag med att på kort- och medellång sikt prognosticera intjäningen baserat på befintlig orderbok, pipeline etc samt simulera hur detta påverkar bolagets egna kapital, säger Robert Nordahl.

Konkurs eller rekonstruktion?

I utmanade tider kan ett företag hamna i en situation att där man behöver överväga rekonstruktion som ett alternativ. Det är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. 

Rekonstruktion är en väg för företag som har framtidsutsikter även om läget just nu är ansträngt. Det finns två olika typer av rekonstruktion, endera informell eller formell enligt lagen om företagsrekonstruktion. Den informella är inte lagreglerad medan den formella beviljas av Tingsrätten som även utser en rekonstruktör. Tingsrättens beslut innebär, till skillnad från den informella rekonstruktionen, bland annat att företaget får ett skydd mot konkurs så länge som rekonstruktionen pågår. I samband med ett rekonstruktionsförfarande finns det ett flertal analyser som behöver upprättas rörande en verksamhets underliggande intjäning, genomgång av balansposter för att identifiera eventuell värderingsproblematik, rörelsekapitaloptimering samt kassaflödesanalys. 

För banker eller långivare som står inför ett kreditbeslut underlättar det att ha en oberoende part med i processen.  En oberoende granskning Independent Business Review (IBR) innebär att specialister, så som BDO Corporate Finance, anlitas för att analysera verksamheten och den finansiella situationen samt att utvärdera alternativa lösningar på de uppkomna problemen. BDO har lång erfarenhet av IBR-projekt och besitter gedigen erfarenhet av att genomlysa verksamheter och affärsplaner på uppdrag av investerare, långivare eller finansiärer där rekommendationer presenteras som kan användas för att ta kritiska beslut.

För oss på BDO är det viktigt att ta ett samhällsansvar och hjälpa de vi kan i en svår tid. Tveka inte att ta kontakt med våra rådgivare för råd och stöd.