• Vad gäller för att ta del av hyresstödet?
Skattenyhet:

Vad gäller för att ta del av hyresstödet?

08 maj 2020

Coronavirusets framfart påverkar oss alla. En grupp som bedöms som särskilt ekonomiskt utsatt är företag som bedriver verksamhet inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för dessa företag beslutade regeringen i mitten av april om stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror, så kallat hyresstöd. 

Många hyresgäster uppfattar stödet som ett hyresbidrag men stödet är riktat till hyresvärdar som ger hyresgäster verksamma i nämnda branscher tillfällig rabatt på fasta hyreskostnader. 

Grundförutsättningarna för att hyresstöd ska kunna beviljas är att: 

  • Det per den 1 mars 2020 fanns ett hyresavtal mellan hyresvärden och hyresgästen med helt eller delvis bestämd fast hyra.
  • Hyresgästen hyrt lokalen hela eller del av perioden 1 april till 30 juni 2020.
  • En överenskommelse om hyresrabatt tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och att den överenskomna hyran är lägre än det fasta belopp som annars skulle ha betalats under samma period med i övrigt oförändrade villkor
  • Hyresgästen per den 31 december 2019 inte var i ekonomiska svårigheter

Hyresvärden kan beviljas stöd med maximalt 50 procent av den till hyresgästen beviljade hyresrabatten, dock aldrig med ett högre belopp än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Det innebär att kostnaden för en överenskommen hyresrabatt delas lika mellan hyresvärden och staten.

Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan görs digitalt hos utvalda länsstyrelser under perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020. Länsstyrelsen i Västra Götaland är samordnande myndighet.

Om uthyrningen av lokal omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet för moms behöver denna skatt hanteras korrekt vid ansökan om stöd. Skatteverket har uttalat att stödet ska ses som ett bidrag med direkt koppling till priset för uthyrningen. Det innebär att hyresvärden ska redovisa moms på det totala beloppet denne får som betalning för hyra – även på det belopp som hyresvärden får i form av stöd från staten.

Det totala beloppet för moms ska faktureras till hyresgästen. Detta behöver ske på ett korrekt sätt så att hyresgästen har underlag som uppfyller kraven för rätt till avdrag för moms. Det innebär att hyresgästen kommer att få fakturor med moms på ett underlag som är högre än den fakturerade hyran. 

Beroende på om fakturering sker i förskott, om hyresvärden är osäker på om denne kommer att få stödet med mera kan fakturering hanteras på olika sätt med till exempel kompletterande fakturor och kreditering av tidigare belopp. 

Eftersom stödet ska hanteras som ett bidrag med direkt koppling till priset för uthyrningen ska erhållet stöd och redovisning av moms på denna del inte ändras för det fall hyresgästen inte kan betala och det uppstår en konstaterad kundförlust. 

Även om förordningen som reglerar hur de 5 miljarder kronor som har satts av för stödet finns (SFS 2020:237) och grundförutsättningarna för att stödet ska kunna beviljas är tydliga, är frågorna om hur reglerna ska tolkas och tillämpas många. 


Nedan finns ett axplock av de frågor vi stött på.


Vad avgör om en hyresgäst kan omfattas av stödet?

I förordningen är de branscher som omfattas identifierade utifrån SNI-koder (koder för svensk näringsgrensindelning). Det är endast de branscher som anges i förordningen som omfattas av stödet. Om en hyresgäst är registrerad utan att vara verksam i någon av de aktuella branscherna får stöd inte lämnas. Det är alltså inte registreringen som är avgörande utan det krävs att hyresgästen faktiskt varit verksam i någon av de aktuella branscherna under den period stöd söks för. Stödet kan sökas även om hyresgästen inte är registrerad på korrekt SNI-kod. Hyresgästen ska i samband med ansökan intyga att denne är verksam i en viss bransch. Hyresgästens företagsform spelar inte någon roll så länge verksamheten bedrivs i någon av de branscher som räknas upp i förordningen. 


Kan hyresvärden ge hyresgästen större hyreslättnad än hälften av hyran och ändå beviljas stöd

Hyresvärden och hyresgästen kan alltid komma överens om att ändra hyresvillkoren. För att hyresvärden ska ha rätt till stöd får en sådan överenskommelse dock inte innebära en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändrade villkor i syfte att underlätta för hyresgästen är däremot normalt tillåtna. Att hyresgästen till exempel medges anstånd med betalning, tillåts betala månadshyra i stället för kvartalshyra eller får lättnader vad gäller öppettider bör inte medföra att hyresvärdens rätt att erhålla bidrag går förlorad. Maximalt stöd som kan beviljas är dock 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.


Kan överenskommelsen mellan hyresvärden och hyresgästen om hyresrabatt villkoras med att stöd erhålls?

Ja, det finns inget som hindrar att överenskommelsen villkoras. 


Vad innefattas i begreppet fast hyra?

Dels hyra som är bestämd till ett visst belopp, dels tillägg som hyresvärden och hyresgästen kan ha enats om ska betalas utöver det fasta beloppet. Det kan t.ex. vara fråga om tillägg för värme eller fastighetsskatt. För att tilläggen ska inkluderas i det ”fasta hyresbelopp” ska det klart framgå av hyresavtalet hur tilläggen beräknas. En omsättningsbaserad hyra anses inte utgöra ett ”fast hyresbelopp”.


Finns det några begränsningar vad gäller vilka som kan vara avtalsparter?

Inte många. Hyresvärden kan vara en kommun, ett företag, en förening eller en privatperson. Den enda begränsningen vad gäller hyresvärdar är att stöd inte får lämnas till Statens fastighetsverk för hyresgäster med avtal om kostnadshyra. Förutsatt att det finns giltiga avtal om hyra och övriga förutsättningar för stöd är uppfyllda bör till exempel hyresrabatter mellan bolag i samma koncern, mellan familjemedlemmar och mellan en förstahandshyresgäst och en andrahandshyresgäst omfattas av stödet. 


Vad innebär det att hyresgästen inte får vara i ekonomiska svårigheter för att stöd ska kunna beviljas och hur ska hyresvärden visa det?

Hyresgästen får bland annat inte vara föremål för skuldsanering eller vara föremål för företagsrekonstruktion. Om hyresgästen är ett aktiebolag får inte mer än halva aktiekapitalet vara förbrukat. På Skatteverkets hemsida finns information om hur begreppet ”ekonomiska svårigheter” bör tolkas, se här ► 

Hyresgästen ska i ett intyg försäkra på heder och samvete att hyresgästen inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019. Detta intyg ska bifogas ansökan.


Vi har redan ställt ut fakturan för hyresperioden april till juni och med moms. Hur ska vi justera denna om vi avtalar med hyresgästen om rabatt och får stöd av staten? 

I ett första steg bör hyresvärden kreditera den utställda fakturan. Därefter kan en ny faktura ställas ut och enklast är att samtidigt ta hänsyn till det stöd som förväntas. Om den ursprungliga hyran exempelvis är 8 000 kr exkl moms och nedsättningen är 4 000 kr exkl moms så kan hyresvärden få stöd med 2 000 kr exkl. moms. Underlaget för att beräkna moms är i detta fall 6 000 kr (4 000 kr + 2 000 kr) och momsbeloppet 1 500 kr (25 % på 6 000 kr). Hyresvärden ska därmed fakturera hyresgästen 4 000 kr i hyra samt 1 500 kr i moms. Att betala för hyresgästen blir därmed 5 500 kr.

I vilken utsträckning hyresstödet kommer att utnyttjas av hyresvärdarna återstår att se. En osäkerhetsfaktor är att stödet avser april, maj och juni men inte kan sökas förrän den 1 juli. Hyresvärden får alltså besked om stöd beviljas för hyresrabatt först i efterhand. Det återstår också att se hur hyresstödet samspelar med det omställningsstöd för fasta kostnader som regeringen aviserade för en dryg vecka sedan. 

Kontakta gärna någon av våra rådgivare om du vill diskutera möjligheterna att erhålla hyresstöd eller någon annan del av regeringens krispaket.