Skattenyhet:

Nya regler för uthyrd utländsk personal som tillfälligt arbetar i Sverige

06 november 2020

Tidigare har personal som bor utomlands, har en utländsk arbetsgivare och tillfälligt arbetar i Sverige, i många fall inte beskattats här. Sverige inför nu ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vilket medför att en stor del av den uthyrda utländska personalen kommer att beskattas i Sverige. Vilka förändringar innebär de nya reglerna för personalen i fråga, den utländska arbetsgivaren och den svenska uppdragsgivaren? 

Riksdagen biföll den 4 november ett nytt lagförslag som gäller införande av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet som gäller från och med 1 januari 2021. Lagen avser utländska arbetstagare som anses vara uthyrda till svenska bolag. Konsekvenserna är att arbetstagarna kan bli skattskyldiga i Sverige. Det utländska bolaget kan därmed bli skyldigt att registrera sig och lämna arbetsgivardeklarationer i Sverige och att årligen lämna uppgifter till Skatteverket om dess verksamhet i Sverige. Svenska bolag kan bli skyldiga att innehålla preliminärskatt på betalning till företag som tillhandahåller personal.

Bakgrund och information

Sverige använder idag det formella arbetsgivarbegreppet. Detta innebär att utlandsanställda i vissa fall kan arbeta i Sverige under en period som inte överstiger 183 dagar under en 1-årsperiod utan att bli skattskyldiga i Sverige. För att inkomsten ska vara skattefri måste följande kriterier uppfyllas:

  1. Ersättningen betalas ut till den anställde som är bosatt utomlands av en utländsk arbetsgivare och 
  2. Ersättningen belastar inte ett fast driftställe som den utländska arbetsgivaren har i Sverige.

De nya reglerna innebär att arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige anses vara uthyrda till ett svenskt bolag när de utför arbete som en integrerad del av det svenska bolagets verksamhet eller står under det svenska bolagets kontroll och ledning. 

Om de anställda anses vara uthyrda kommer 183-dagarsregeln inte längre att kunna tillämpas. Detta innebär att de anställda kan bli skattskyldiga i Sverige från den första arbetsdagen.

I korthet kommer de nya reglerna att innebära följande:

  • Fler av den utländska personalen som arbetar i Sverige kommer att beskattas i Sverige.
  • Utländska bolag får en skyldighet att arbetsgivarregistrera sig samt rapportera lön och skatt till Skatteverket om deras anställda anses vara skattskyldiga i Sverige.
  • Utländska bolag får en skyldighet att årligen lämna information om dess verksamhet i Sverige så att Skatteverket kan bedöma bolagets eventuella skattskyldighet i Sverige.
  • Svenska bolag får en skyldighet att innehålla en preliminär skatt på 30 % vid betalning av fakturor från utländska bolag som har affärsverksamhet i Sverige genom sin personal och inte är registrerade för F-skatt i Sverige.

Dessutom kan det utländska bolaget bli skyldigt att betala arbetsgivaravgifter om man inte kan visa att den anställde tillhör ett annat lands socialförsäkringssystem.

Undantag från reglerna om ekonomisk arbetsgivare gäller inte anställda som arbetar i Sverige högst 15 arbetsdagar i följd och högst 45 arbetsdagar totalt under ett kalenderår i Sverige. Lediga dagar ska inte räknas in i perioderna i Sverige.

BDO-kommentar

Den nya lagstiftningen har diskuterats i Sverige under ett antal år. Genomförandet av det ekonomiska arbetsgivarkonceptet ligger mer i linje med reglerna i resten av Europa.

Utländska företag som skickar anställda till Sverige får utökade skyldigheter i Sverige till följd av de nya reglerna. Det är BDO:s uppfattning att det får en större betydelse för utländska företag som gör affärer i Sverige att se över sin skattesituation i Sverige. BDO hjälper gärna till med kartläggning av anställda som arbetar i Sverige, genomgång av de tillkommande skyldigheterna för utländska och svenska företag samt hantering av den administrativa börda som uppstår till följd av de nya reglerna. Kontakta gärna våra experter.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.