• Undvik personligt betalningsansvar för företagets skulder
Artiklar:

Undvik personligt betalningsansvar för företagets skulder

25 mars 2020

Senast uppdaterad: 26 mars 2020

Plötsligt och på kort tid har ord som konkurs, företagsrekonstruktion, ackord och personligt betalningsansvar blivit högst aktuella.  

Vi hoppas att du som företagare står rustad för att möta en vikande efterfrågan och en ansträngd ekonomi. För de företag som just nu upplever ett tufft ekonomiskt läge kan det vara bra att känna till att ett bolags ledning kan bli personligt ansvarig för bolagets skulder. Med denna artikel vill vi ge dig information så att du kan undvika att personligen bli skyldig att betala för bolagets skatter eller andra skulder om påfrestningarna blir allt för stora. Våra rådgivare på BDO finns här för dig om du behöver hjälp. 

När en kontrollbalansräkning måste upprättas 

Företagets företrädare kan bli personligt ansvariga för bolagets skulder enligt Aktiebolagslagen (ABL) och Skatteförfarandelagen (SFL). Om ansvar krävs med stöd av SFL kallas det företrädaransvar. Enligt ABL ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att över hälften av det egna kapitalet är förbrukat. Det vill säga när resultatet vid ett givet tillfälle är lägre än hälften av aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen är som ett vanligt bokslut där viss värdering av tillgångar får ske på ett annat sätt. Kontrollbalansräkningen ska granskas av bolagets revisor.  

Kopplat till skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning finns en mängd uppgifter och tidsfrister att hålla ordning på. Om dessa följs kan styrelseledamöter med flera som är engagerade i bolaget undvika att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.  

Ansvar för skatt och tull med mera 

Om en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter eller avgifter som ett bolag är skyldigt att betala, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt då skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats. Om det finns särskilda skäl får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten. 

I praktiken innebär det att en företrädare för ett bolag har handlat grovt oaktsamt om hen insåg eller borde ha insett att fortsatt drift av bolaget medför en påtaglig risk för att bolaget inte kommer att kunna betala skatterna på förfallodagen. Att inte följa upp och kontrollera bolagets ekonomiska ställning är som utgångspunkt att agera grovt oaktsamt. Tröskeln för att göras personligt betalningsansvarig är inte särskilt hög.   

För att undvika personligt ansvar krävs att företrädaren inte riskerar att ha ansetts agerat med grov oaktsamhet. Om det saknas pengar i bolaget och möjligheter för lån eller dylikt saknas behöver en avveckling av bolaget påbörjas, samtliga betalningar ställas in eller ansökan om företagsrekonstruktion ske. 

Överenskommelse med Skatteverket en möjlighet 

När Skatteverket bedömer att det finns förutsättningar för företrädaransvar gör de en ansökan om företrädaransvar hos förvaltningsrätten. Företrädaren har sedan möjlighet att i skrift lämna sin beskrivning av situationen. Det går också att be om en muntlig förhandling. 

Det bör även nämnas att Skatteverket, vad gäller just företrädaransvar, faktiskt får ingå en överenskommelse med företrädaren om betalningsskyldighet, givet att inte företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt. I de fall då Skatteverket ansökt om företrädaransvar bör enligt vår mening detta alternativ alltid övervägas, särskilt med hänsyn till regelverkets stränga tillämpning i övrigt. Vid rätt förutsättningar i det enskilda fallet kan en överenskommelse visa sig vara den klart bästa lösningen i en svår situation.   

Det ska göras en straffrättslig bedömning 

I grunden är företrädaransvaret utformat på samma sätt som straffrättsligt ansvar. Kraven på uppsåt eller grov oaktsamhet vad gäller företrädaransvaret får dock i rättspraxis anses ha mynnat ut i en mycket sträng tillämpning sett ur företrädarnas synvinkel. Regelverket är också kritiserat ur rättssäkerhetssynpunkt och regeringen har den 31 oktober 2019 beslutat om en översyn av reglerna (Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret, Dir. 2019:74).  

Nuvarande regler och hårda tillämpning är i dagsläget det vi har att förhålla oss till och om omständigheterna runt coronautbrottet kommer att tillmätas betydelse för bedömningen av de grundläggande kraven vet vi inte ännu.  

Vilken tidpunkt är det som gäller och vad gäller vid anstånd? 

Tänk på att ansvarstidpunkten för företrädaransvar i normalfallet är skattens ursprungliga förfallodag. Om ansökan om anstånd med betalning medges för en skatt eller avgift innan den ursprungliga förfallodagen är detta ett hinder mot att bestämma om företrädaransvar. Om ansökan om anstånd medges efter den ursprungliga förfallodagen kvarstår risk för företrädaransvar om betalning sedan inte sker.  

Hur frågan om anstånd i kombination med företrädaransvar kommer att hanteras i samband med tillämpning av de nya reglerna om anstånd med betalning av skatt (som föreslås träda ikraft den 7 april 2020) är i ännu oklart. Med anledning av coronapandemin har Skatteverket aviserat ett generöst förhållningsätt vid tillämpningen av lagar och anstånd. BDO bevakar frågan och ser att vi i denna svåra situation har ett viktigt samhällsansvar – att hjälpa svenska företag att överleva den här krisen.

Frågan har väckts om hur anstånd i kombination med företrädaransvar ska hanteras i samband med tillämpning av de nya anståndreglerna. De så kallade tillfälliga anstånden träder i kraft den 30 mars med anledning av coronapandemin. Diskussionen gäller vad som sker om en juridisk person fått tillfälligt anstånd med inbetalning av skatter och avgifter och sedan inte betalar när anståndet upphör och om det då skulle kunna bli aktuellt med personligt betalningsansvar i form av företrädaransvar.

Med hänvisning till lagstiftarens generösa inställning, vad gäller att bevilja de så kallade tillfälliga anstånden, har Skatteverket aviserat ett generöst förhållningsätt vid tillämpningen av lagar och anstånd. Den 26 mars (dnr 8-137725) lämnade de beskedet att de inte kommer att inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter för de så kallade tillfälliga anstånden. I vart fall inte annat än i sådana fall då någon uppenbarligen utnyttjat möjligheterna till tillfälligt anstånd i strid med reglernas syfte. Enligt vår mening är detta ett bra och välkommet ställningstagande.

Har du frågor om företrädaransvar eller behöver hjälp med att föra din talan i det fall en ansökan om sådant ansvar sker från Skatteverket är du välkommen att höra av dig till oss på BDO. Vi har en särskild grupp som är specialiserad mot just processer gentemot Skatteverket, frågor om företrädaransvar, anstånd med betalning av skatt med mera.