Skattenyhet:

Två nya domar om stadigvarande vistelse från Högsta förvaltningsdomstolen

08 november 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två mål i frågan om hur mycket en person kan vistas i Sverige efter ett utlandsflytt utan att anses ha stadigvarande vistelse här. Båda fallen var överklagade förhandsbesked. Anses en person som flyttat utomlands ändå ha stadigvarande vistelse i Sverige ska personen beskattas här. Vi tittar lite närmare på de två fallen och bedömningen av stadigvarande vistelse och de skattemässiga konsekvenserna.

Vad stadigvarande vistelse innebär definieras inte i inkomstskattelagen. Bedömningen om en vistelse ska anses stadigvarande är komplicerad och det är vanligt förekommande att ansöka om förhandsbesked för att få klarhet i frågan. Två nya domar visar att rättsläget är svårtolkat. Av praxis framgår att som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer. En person kan dock anses vistas stadigvarande i Sverige även om den under ett år tillbringar färre dagar i Sverige än utomlands. Vistelsens omfattning, längd och regelbundenhet vägs också in vid bedömningen. 

För en person som är bosatt i utlandet men vill jobba i Sverige under en viss period eller av annan orsak vill tillbringa en del av sin tid här kan frågan om begränsad eller obegränsad skattskyldighet föreligger i Sverige bli aktuell. Bedömningen av skattskyldigheten i Sverige är av betydelse dels vid tillämpningen av intern svensk skattelagstiftning men även vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med andra länder. 

Låt oss titta lite närmare på de två mål som avgjordes i Högsta förvaltningsdomstolen den 30 oktober.

I mål nr 236-19 var omständigheterna följande. Sökanden flyttade under 2017 från Sverige till Portugal med sin make. Hon avser att årligen tillbringa fyra sommarmånader i Sverige och därutöver göra kortare oregelbundna besök hos släkt och vänner om sammanlagt tre veckor. 

Skatterättsnämnden anförde i sitt avgörande att enbart det förhållandet att sökanden kommer tillbringa fyra sammanhängande sommarmånader i Sverige inte medför att hon ska anses vistas stadigvarande här. Även med beaktande av de kortare besöken så ansåg man inte vistelsen vara av sådan omfattning att den ska anses som stadigvarande. 

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar dock förhandsbeskedet och förklarar att personen i fråga ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse. Högsta förvaltningsdomstolen är liksom Skatterättsnämnden visserligen av uppfattningen att enbart det förhållandet att personen regelbundet kommer att tillbringa fyra sammanhängande sommarmånader i Sverige inte medför att hon anses vistas stadigvarande här. Man anser dock att vistelsen i Sverige vid beaktande av de kortare och oregelbundna besöken om sammanlagt tre veckor är av sådan omfattning att den ska anses vara stadigvarande. 

I mål 2659-19 var omständigheterna istället följande. A flyttade från Sverige till Portugal under 2017. Hon ansökte om förhandsbesked för att få veta om hon årligen kan vistas i Sverige tre månader under sommaren, tre veckor i samband med påsken och därutöver eventuellt göra oregelbundna besök här om sammanlagt högst två veckor utan att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Skatterättsnämndens uppfattning var att enbart det förhållandet att A regelbundet kommer att tillbringa tre veckor under påsken och tre månader under sommaren i Sverige inte medför att hon ska anses vistas stadigvarande här. Även med beaktande av de kortare besöken om sammanlagt maximalt två veckor per år är vistelsen här enligt Skatterättsnämnden inte av sådan omfattning att den ska anses vara stadigvarande. 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

Kommentar från BDO
Under 2018 kom ett par uppmärksammade domar från Högsta förvaltningsdomstolen gällande frågan om stadigvarande vistelse. Där fäste man stor vikt vid vistelsernas längd, omfattning och regelbundenhet. BDO har tidigare kommenterat dessa domar (se vår artikel ”Stadigvarande vistelse i Sverige – regelbunden vistelse” den 26 juni 2018). Det ena av dessa avgöranden gällde en sammanhängande vistelse i Sverige om tre månader med tillägg av spridda vistelser uppgående till ungefär 30 dagar om året, som inte ansågs utgöra en stadigvarande vistelse i Sverige. I det andra avgörandet ansåg domstolen att en sammanhängande vistelse om fem månader i Sverige är att betrakta som en stadigvarande vistelse. Av domarna från 2018 kunde slutsatsen dras att en regelbunden vistelse i Sverige efter utflytt kan innebära stadigvarande vistelse. Domarna innebar i realiteten dock inte något klargörande utan rättsläget var fortsatt oklart. I de mål som nu avgjorts hänvisar man till nämnda avgöranden från 2018.

BDO kan mot bakgrund av de nya domarna från Högsta förvaltningsdomstolen konstatera att begreppet stadigvarande vistelse fortsatt är svårtolkat och att det föreligger osäkerhet kring vilka vistelsemönster som innebär en stadigvarande vistelse i Sverige. 

Generella slutsatser som ökar förutsebarheten är inte möjlig då tillgänglig praxis avser vistelser i Sverige i vissa enskilda fall. Det går visserligen att konstatera att en vistelse om fyra månader över sommaren i sig inte medför stadigvarande vistelse. Domstolen redogör dock inte för hur dagar kan fördelas över året utan att stadigvarande vistelse uppkommer och det görs inte några uttalanden som bringar klarhet i var gränsen för en stadigvarande vistelse går. 

BDO:s uppfattning är därmed fortsatt att det behövs ytterligare förtydliganden av rättsläget. Det hade varit önskvärt med lagstiftning inom området för att öka förutsebarheten. Ett förtydligande av rättsläget hade inneburit ett minskat behov av att ansöka om förhandsbesked gällande frågan om stadigvarande vistelse.

---

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.