Skattenyhet:

Transfer Pricing – ett område i förändring

23 november 2020

När det gäller transfer pricing och transaktioner mellan koncernbolag som finns i olika länder är riktlinjer från OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) styrande för att bedöma om man har följt armlängdsprincipen och om någon skattemässig risk finns eller ej. Under 2020 har vi fått ytterligare en omständighet att hantera när det gäller både interna och externa transaktioner och det är covid-19. När man som företag bestämmer hur man ska hantera verksamheten och kostnaderna framåt och under året finns det både möjligheter och problem som man bör hantera.

Sedan OECD 2015 kom med resultatet från arbetet med BEPS har många ändringar i skattelagstiftningen gjorts runt om i världen. BEPS-projektet var ett projekt som syftade till att skattebasen skulle fördelas rättvist och att man inte skulle kunna uppnå dubbel skattefrihet eller dubbla skatteavdrag. BEPS står för Base Erosion and Profit Shifting. Nästan samtliga lagändringar som har ursprung i BEPS har inneburit ändringar i lagstiftningen som berör Transfer Pricing.

I Sverige har vi fått lagändringar som avser dokumentationsreglerna för internprissättning och upplysningsskyldighet för skatterådgivare för gränsöverskridande transaktioner. Det har också kommit nya riktlinjer för finansiella transaktioner. Det är fler riktlinjer på gång som rör den digitala ekonomin och även en guide för hanteringen av konsekvenserna av covid-19.

Som en konsekvens av händelserna från covid-19 och dess påverkan på ekonomin och våra kunders vardag har vi publicerat en serie artiklar med olika steg och faser i utvecklingen. 

React – reagera för att överleva
Resilience – bygga upp motståndskraft och återhämtning
Realise – inse fördelar som man kan använda sig av
Rethink – tänka om i denna nya verklighet som vi befinner oss i

Som ett första steg gällde det att förbättra företagens kassaflöde och det innebar att göra kortsiktiga åtgärder inom koncerner. När denna initiala fas har lagt sig kan man se över vilka möjligheter man har för att anpassa sig inom de befintliga policies eller avtal man har koncerninternt. Som ett sista steg kan man fundera på om och när en omstrukturering är möjlig eller till och med nödvändig för verksamheten framöver.

Framöver kommer det att komma fler ändringar som gäller var och hur bolagsskatt ska betalas vid digitala verksamheter och konsumentinriktade verksamheter utan fysisk närvaro och även en guide från OECD som gäller hur man ser på de förändrade förhållanden som covid-19 har medfört för företag.


För att lära dig mer på ämnet är du välkommen att anmäla dig till BDO:s skattedag den 8 december.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.