Skattenyhet:

Stora ekonomiska insatser för att begränsa effekterna av coronapandemin

16 mars 2020

Regeringen har idag tagit fram ytterligare förslag till åtgärder, för att underlätta för företagare och näringslivet, till följd av coronavirusets spridning. För att begränsa de ekonomiska effekterna vill regeringen satsa över 300 miljarder kronor på att bland annat minska arbetsgivaravgifter, slopa karensavdraget och genom att tillfälligt låta staten ta över sjuklöneansvaret. Utöver regeringens krispaket har Riksbanken ställt 500 miljarder kronor till bankernas förfogande.
 

Regeringen presenterade ett antal åtgärder med syfte att mildra de ekonomiska effekterna under denna oroliga period.

•    För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning från första dagen i sjukfallet.
•    Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
•    Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från den 1 januari 2020.
•    Korttidspermittering införs från och med den 16 mars 2020.


Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen, torsdagen den 19 mars. Det krispaket som presenteras möjliggör att över 300 miljarder kronor kan frigöras, förutsatt att hela likviditetsförstärkningen genom skattekontot nyttjas. 

Korttidspermittering 

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan halveras genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen kan likna korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt, det vill säga till 75 procent. Arbetstagaren får då ut över 90 procent av lönen, vilket innebär att anställda i stort sett bibehåller sin lön trots minskad arbetstid. Syftet med denna åtgärd är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås gälla från måndagen den 16 mars och gälla året ut. Förutsättningarna kan komma att se olika ut om företaget har kollektivavtal eller inte.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Frigörande av resurser via skattekontot (likviditetsförstärkning)

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. En kostnadsränta med 1,25 procent samt en avgift med 0,3 procent tas ut per påbörjad kalendermånad på beviljat anståndsbelopp. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd kommer inte heller att beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling innan de lämnas över till riksdagen för beslut. BDO bevakar självfallet förfarandet och återkommer med information kring praktikaliteter så snart beslutet har offentliggjorts. 

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor

För att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag har Riksbanken beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Turbulensen på finansmarknaderna gör att särskilt små och medelstora företag kan få svårt att finansiera sig och därför har Riksbanken beslutat om dessa åtgärder. 

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!

Är du orolig för hur ditt företag påverkas ekonomiskt? Behöver du hjälp med att ansöka om pengar hos Tillväxtverket eller anstånd eller ansökan om återbetalning från skattekontot? Hör av dig till oss! Vår främsta prioritet just nu är att kunna ha en fortsatt tät kunddialog så att vi tillsammans säkrar såväl leverans som trygghet i kombination med att göra allt vi kan för att minimera risken för smittspridning.