• Slopad revisionsplikt för småbolag - vilka har effekterna blivit?
Artiklar:

Slopad revisionsplikt för småbolag - vilka har effekterna blivit?

01 december 2017

Det har nu gått sju år sedan revisionsplikten avskaffades för mindre aktiebolag. Vissa har valt att ändå anlita en revisor, men det stora flertalet har låtit bli. Vad har konsekvenserna blivit och vem håller nu koll på att företagen sköter sig? John Osser, affärsområdeschef Revision på BDO ger en rapport om läget och berättar om revisorns roll ur ett bredare perspektiv.

År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Det innebär i praktiken att aktiebolag som inte överstiger fler än ett av följande gränsvärden två år i rad – tre miljoner kronor i nettoomsättning, en och en halv miljoner kronor i balansomslutning eller tre anställda – numera fritt kan avsäga sig revision.

– Totalt var det 2010 cirka 70 procent av alla svenska aktiebolag som omfattades av reformen. Sedan dess har vi kunnat se att aktiebolag som företagsform ökat explosionsartat, så ur en stimulansaspekt kan man säga att avskaffandet av revisionsplikten har haft önskad effekt, säger John Osser.

REVISION – EN TRYGGHET
Enligt John Osser har trenden varit att mindre och framförallt nystartade bolag väljer bort revision. Bland nyregistrerade aktiebolag är andelen som avstår idag 80–85 procent. Samtidigt är det många av de bolag som inte har revisionsplikt som uppskattar den trygghet och kvalitetsstämpel som en revisor kan bidra med.

– Revision handlar ju inte bara om att granska siffor. På BDO erbjuder vi ett mervärde genom att vi sätter oss in i våra kundersverksamheter och föreslår förbättringar. Vi identifierar även risker som kan bli kostsamma för företaget om man inte tar itu med dem. Det kan handla om allt ifrån att förbättra redovisningen, till att säkerställa att företaget följer de skatteregler som gäller för verksamheten. Dessutom kan vi komma med råd som bidrar till långsiktig utveckling, säger han.

INGEN SOM HAR KONTROLLEN
I dagsläget är det ingen som kontrollerar att de bolag som avstår från revision verkligen sköter sig eller ens uppfyller kraven för att inte behöva utse en revisor. Det är, enligt John Osser, bekymmersamt, särskilt som rapporter från Ekobrottsmyndigheten visar på att den grupp mindre företag som avsagt sig revision är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

– Många pekar på Bolagsverket och tycker att de åtminstone borde kunna kontrollera att de mindre bolag som uppfyller kraven för revisionsplikt inte smiter undan. Men som det ser ut nu är det svårt eftersom Bolagsverket inte har ett system som ger tillgång till gränsvärdena. När revisionsplikten slopades för mindre bolag förlorade vi en viktig kontrollinstans och en av samhällets viktigaste resurser i arbetet för att motverka korruption och ekonomisk brottslighet, säger John Osser.

EN VIKTIG ROLL I KAMPEN MOT EKOBROTT
Revisionsbranschen styrs av strikta yrkesetiska regler. De här reglerna genomsyrar all revisionsverksamhet och ställer långtgående krav på integritet, objektivitet, professionell kompetens och
omsorg.

– Vi omfattas också av regler för att motverka exempelvis penningtvätt och terrorfinansiering, vilket innebär att vi i vissa fall ska lämna underrättelseuppgifter till Finanspolisen. Vi revisorer är även skyldiga att anmäla till Ekobrottsmyndigheten om vi misstänker vissa typer av ekonomiska brott i aktiebolag. Så ser
man till möjligheterna att upptäcka och bekämpa ekobrott vore det naturligtvis önskvärt att så många företag som möjligt lät sig granskas även framöver. Det är ju trots allt så att de allra flesta företag vill följa lagar och regler, säger John Osser.

PRIORITERAT ENGAGEMANG INOM FAR
I samarbete med branschorganisationen FAR verkar BDO aktivt för att förebygga ekonomiska oegentligheter. Arbetet inkluderar att skapa opinion och att lämna remissvar för frågor som är viktiga för näringslivet. Det kan handla om förslag till ändringar inom områden som exempelvis redovisning och skatteregler – eller just revisionsplikt.

– Vårt engagemang inom FAR är prioriterat och vi sitter med i ett flertal arbetsgrupper som styrelsen, valberedningen, policygruppen för revision och policygruppen för redovisning. Vi på BDO ska verka för ett näringsliv som präglas av god affärsetik och sund konkurrens. Det är vårt viktigaste bidrag till en hållbar
samhällsutveckling och ett sätt att motverka både korruption och ekonomisk brottslighet, säger John Osser.

RIKSREVISIONEN UTVÄRDERAR REFORMEN
Under året har Riksrevisionen utvärderat avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2017.

– Det här har hela tiden varit en omstridd reform med både positiva och negativa konsekvenser, så vi i branschen väntar med spänning på vad Riksrevision ska komma fram till, avslutar John Osser.