Artiklar:

Skyldigheter kring rapporteringspliktiga arrangemang – DAC 6

23 november 2020

Från och med den 1 juli 2020 ska bland andra rådgivare, skattekonsulter, advokater och i vissa fall berörda skattebetalare lämna uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang till Skatteverket. Fristen för att lämna in uppgifter är 30 dagar från tillhandahållandet.  Det är det här som är DAC 6. 

En grundläggande förutsättning för att något ska omfattas av rapporteringsskyldighet enligt DAC 6-reglerna, är att det är frågan om det är ett gränsöverskridande arrangemang som träffas av minst ett så kallat kännetecken. Med kännetecken menas en karaktäristik eller egenskap i ett gränsöverskridande arrangemang som utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt. 

Regelverket innebär därmed att det område som är rapporteringspliktigt är större till sitt omfång än det som slutligen kan komma att ifrågasättas som aggressivt och där olika förfaranden kan bli föremål för granskningsåtgärder. Regelverket syftar i grunden till att information ska utbytas mellan medlemsstater inom EU och att skattemyndigheter tidigt ska få information om nya former av skatteplaneringsåtgärder och i vilken utsträckning de används. Om olika förfaranden härefter väljs ut för granskning och eventuellt bedöms vara aggressiva och inte överensstämmande med gällande skatteregler, är således senare frågor. 

Ett vidare krav för rapporteringsskyldighet är att arrangemanget är gränsöverskridande. Det måste därför vara fråga om arrangemang som berör personer med hemvist i fler än en EU-medlemsstat eller personer med hemvist i en medlemsstat och ett tredjeland.

När det väl konstaterats att något arrangemang är rapporteringspliktigt, väcks vidare frågor som vem som är skyldig att rapportera, vilka uppgifter ska rapporteras och – inte minst - när ska rapportering ske i det enskilda fallet? 

DAC 6-regelverket i Sverige är kopplat till sanktioner i form av en så kallad rapporteringsavgift, vilket rättsligt sett utgör en särskild avgift på samma sätt som till exempel skattetillägg.

Vill du veta mer på temat?

Anmäl dig till vår skattedag den 8 december där vi bland annat har ett pass inom nationell och internationell företagsbeskattning. Anmäl dig här!

På BDO erbjuder vi ett paket som syftar till att säkerställa att företag kan identifiera skyldigheter enligt DAC6-regelverket; en ”flyer” med grundläggande information, kostnadsfritt så kallat. kick-off call och en skräddarsydd uppföljning med koppling till den bedrivna verksamheten. Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter här så hör vi av oss!

Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.