Artiklar:

Självrättelser är numera tidsbegränsade i vissa fall

27 augusti 2018

En skattebetalare kan på eget initiativ rätta oriktiga uppgifter i inlämnade deklarationer i upp till sex år, s.k. självrättelse. Leder en sådan självrättelse till högre skatt tas det inte ut något skattetillägg och inte heller kan någon eventuell anmälan om skattebrott aktualiseras.

Sedan den 1 augusti har nu reglerna om självrättelser kompletterats i fall då s.k. generella kontroller sker. En generell kontroll är en samordnad kontroll som inte fokuserar på en specifik fysisk eller juridisk person.

Offentliggör Skatteverket att en generell kontroll av ett visst område ska genomföras begränsas möjligheten att göra självrättelser med koppling till den kontrollen. För att en rättelse i så fall ska kunna betraktas som gjord på eget initiativ måste den ha inkommit till Skatteverket inom två månader efter utgången av den månad då Skatteverket offentliggjorde den generella kontrollen. Vi har inom BDO tidigare flaggat om förslag till denna nya regel i en artikel från den 24 november 2017 och nu har detta blivit verklighet. 

Det ska påpekas att den nya regeln endast gäller för generella kontroller som offentliggörs i en särskild ordning på Skatteverkets webbplats. När en sådan kontroll publiceras meddelar man innehållet i den, vilken beskattningsperiod som avses samt när fristen för rättelse på eget initiativ upphör.

Alla generella kontroller offentliggörs inte enligt denna särskilda ordning varför Skatteverket alltjämt kan informera om andra generella kontroller i andra sammanhang vilka då inte omfattas av denna nya bestämmelse.

På samma vis som tidigare gäller att om Skatteverket inlett en granskning av en viss person eller företag, exv. genom att ställa en enskild fråga, anses eventuella rättelser därefter ej vara gjorda på eget initiativ.


BDO:s kommentar
Viktigt att numera hålla regelbunden kontroll på om eventuella generella kontroller offentliggörs på Skatteverkets webbplats för att kunna sammanställa och skicka in en självrättelse i tid för att ej riskera skattetillägg om man själv berörs av den generella kontrollen.

Det finns en risk att denna nya regel kan komma att få till följd att det kommer att ske färre självrättelser. Åtminstone kan i fall att om någon skattebetalare inte blivit medveten om en på Skatteverkets webbplats offentliggjord generell kontroll i tid sannolikheten vara stor för att det ej kommer att lämnas in någon självrättelse om tvåmånadersfristen gått till ända. Skulle en självrättelse ske i ett sådant fall och detta leder till höjd skatt blir även konsekvensen att ett skattetillägg påförs, d.v.s. exakt samma konsekvens som om Skatteverket självt skulle upptäcka felet och taxerar upp den fysiska eller juridiska personen som följd av det. Skattetillägg påförs då också men ej i högre grad än vid den för sent inkomna självrättelsen. På så vis kan den nya regeln i dylika fall motverka det ursprungliga syftet med möjligheten till självrättelser, d.v.s. att man ska ges en möjlighet att rätta tidigare felaktiga uppgifter utan risk för att man ska bli påförd skattetillägg.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.