Skattenyhet:

Särskilda förfaranden - kvalitetssäkra er tullhantering

12 februari 2021

Att ha en utsedd tullansvarig som löpande arbetar med företagets tullärenden är A och O för att få en kvalitetssäkrad tullhantering. På så vis minskar risken att drabbas av kostsamma tulltillägg och indragna tillstånd. Följ vår artikelserie framåt där vi berättar mer om vad ni som importerande/exporterande företag har för ansvar och ger tips om vad ni bör tänka på för att efterleva tullagstiftningen.

Efter ett kortare uppehåll är vår artikelserie nu tillbaka. I denna fjärde del kommer vi berätta lite mer om särskilda förfaranden. Begreppet omfattar förfarandena transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling). Vi kommer här nedan att gå in närmare på det som faller inom ramen för särskild användning. Gemensamt för dessa förfaranden är att de medger tullfrihet, förutsatt att ni följer de villkor som finns uppsatta.

Tillfällig införsel

Tillfällig införsel är ett förfarande som kan nyttjas vid tillfällen där ni importerar gods som senare ska återexporteras i oförändrat skick. Det kan exempelvis tillämpas för varor som ska genomgå tester, användas för att utföra tester eller ställas ut på mässor. Förfarandet kan även användas vid import av bland annat emballage, medicinsk och kirurgisk utrustning eller djur. Det viktiga, oavsett vad för typ av varor som importeras eller vilket användningsområde som är aktuellt, är att det ska vara möjligt att identifiera varan med exempelvis serienummer, märkning eller bokföringsmässiga metoder.

För varje typ av användningsområde finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda. Det kan till exempel röra sig om att ägaren av godset måste vara etablerad utanför unionens tullområde, att varorna omfattas av provningsförbehåll eller att tester utförs utan ekonomisk vinning. Det finns dock även möjlighet att använda sig av partiell befrielse från importtullar om man inte uppfyller de relevanta krav som finns uppsatta för fullständig tullfrihet.

Förfarandet kan sökas i förväg och ni tilldelas då ett tillståndsnummer som får nyttjas för samtliga flöden som ni godkänts för. Det finns även möjlighet att göra en ansökan först vid importtillfället. Ansökan görs då direkt i importdeklarationen och omfattar endast den försändelsen.

Ytterligare ett krav vid användande av förfarandet är att ni kan styrka att varorna har återexporterats i form av ett genererat exportbevis. När återexporten har skett ska avslut skickas in till Tullverket inom angiven tidsfrist.

Slutanvändning

Förfarandet slutanvändning kan användas vid import av artiklar som ska användas för ett särskilt ändamål. Ett särskilt ändamål kan exempelvis vara till ett fartyg eller flygplan eller att artikeln i fråga inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU. Två förutsättningar är att varukoden för artikeln omfattas av förfarandet samt att ni uppfyller de villkor som finns knutna till användningen. När en vara väl hänförts till förfarandet står den under tullövervakning fram till dess att den kommit till avsedd användning och förfarandet avslutats.

För att få möjlighet att använda sig av förfarandet krävs det att ni som importör har ett tillstånd godkänt av Tullverket. Detta kan antingen ansökas om i förväg eller direkt i importdeklarationen vid importtillfället. Vid ansökan om tillstånd kan ni ange om ni önskar kunna befordra varor, det vill säga flytta varor mellan olika platser i unionen. Den enda tullformaliteten som då krävs är bokföringsmässiga. Ni kan även ansöka om att använda er av överföring av rättigheter och skyldigheter till en annan aktör.

I de fall varor som hänförts till förfarandet inte kommit till avsedd användning måste det anmälas till Tullverket. Alternativet är att avsluta förfarandet genom att exempelvis återexportera eller förstöra varorna. Oavsett hur ni avslutar förfarandet ska en avräkningsnota lämnas in till Tullverket inom angiven tidsfrist. I avräkningsnotan redovisar ni vad som har hänt med varorna som hänförts till förfarandet.

Skulle ni vara intresserade av att utreda om ett eller flera särskilda förfaranden är aktuella för er kan BDO erbjuda en analyseringstjänst där vi går igenom era flöden för att lokalisera eventuella besparingsmöjligheter. Vi kan även bistå med att upprätta tillståndsansökningar och tillhörande rutiner. Kontakta vår tullavdelning redan idag för ett första möte.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.