Skattenyhet:

Omställningsstöd för särskilt utsatta företag

18 maj 2020

Uppdaterad 22 juni 2020

Regering och Riksdag har beslutat att det föreslagna omställningsstödet kommer träda i kraft från och med den 22 juni 2020. Syftet med stödet är att ge företag möjlighet att överbrygga den akuta krisen och att anpassa sig till rådande omständigheter.

Omställningsstödet i huvuddrag

Omställningsstödet är inte begränsat till vissa företagsformer eller branscher. Stödet avser samtliga juridiska och fysiska personer som vid tidpunkten för ansökan har godkänd F-skatt. För vissa stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som helt eller delvis är undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på F-skatt. Ideella föreningar ska dock ha ett organisationsnummer som fastställts senast vid utgången av 2019.

Lagen är däremot begränsat till att inte omfatta viss statlig och kommunal verksamhet, främst sådan som redan huvudsakligen är finansierad med allmänna medel. Stödet avser inte heller företag som hör hemma i så kallade skatteparadis eller företag som ingår i samma koncern* eller intressegemenskap** samt företag som hör hemma i så kallade skatteparadis***. Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige omfattas inte heller av stödet.  

Ansökan om stöd görs till Skatteverket. Beviljas stöd betalas det ut genom kreditering av skattekontot. Skatteverkets ambition kommer att vara att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan kommit in till myndigheten. Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Uppgifterna i en ansökan om stöd ska lämnas på heder och samvete.

Stöd som erhålls är skattepliktigt näringsbidrag för samtliga företagsformer till den del stödet inte avser kostnader hänförliga till en verksamhet som företaget inte är skattskyldig för.**** 

Administrativt stöd

Ansökan om stöd kan ge upphov till administrativa kostnader. Regeringen har därför infört en möjlighet till ekonomiskt stöd om högst 10 000 kr per företag, förutsatt att stödet uppgår till minst 100 000 kr.

Stödets omfattning

Stödet avser fasta kostnader för bland annat:

 • Hyra och leasing (minus rabatter) för lokaler, maskiner och liknande, om avtalstiden är minst sex månader. Även avgift för tomt och arrende täcks. 
 • Räntekostnader till den del de överstiger ränteintäkter för perioden. Vinstandelsräntor omfattas inte.
 • Värdeminskning på anläggningstillgångar enligt företagets planmässiga avskrivningar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar.
 • Fastighetsskatt, till den del skatten avser en fastighet som inte hyrs ut.
 • Förbrukning av vatten och el, avlopp, internet, telefoni och uppvärmning av lokaler.
 • Tjänster avseende städning, sophantering samt larm och bevakning.
 • Försäkringar.
 • Franchiseavgifter (fasta avgifter).
 • Royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter (fasta avgifter). 

Som fasta kostnader avses bland annat inte: 

 • Kostnader som kan undvikas genom att åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktion eller omsättning av varor eller tjänster har vidtagits. 
 • Ingående moms för vilken rätt till avdrag eller återbetalning föreligger. 
 • Kostnader som är hänförliga till verksamhet i utlandet. 
 • Kostnad som motsvaras av intäkt hos någon annan i samma koncern. 

I regeringens förordning definieras vilka fasta kostnader som berättigar till stödet.

Krav avseende nettoomsättningstapp

För att omfattas av stödet krävs att företagets nettoomsättning under det föregående närmaste räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kr.

Nettoomsättning är summan av försäljningsintäkter av varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är knuten till försäljningen. En förutsättning är att intäkterna är hänförliga till verksamhet som bedrivs i Sverige. Om hyresstöd har mottagits för april ska detta ingå i omsättningen. Vid beräkningen av nettoomsättningen för de aktuella månaderna ska motsvarande regler som gäller för helår tillämpas för dessa månader. Det innebär att varje kalendermånad ska behandlas som ett separat räkenskapsår.

För att erhålla stöd krävs att nettoomsättningstappet i mars och april 2020, jämfört med mars och april 2019, är mer än 30 procent och att det är orsakat av effekterna av spridningen av covid-19. Nystartade företag som inte hade någon omsättning under mars och april 2019 kan inte kvalificera sig för stödet.

Negativt rörelseresultat

Har företaget ett negativt rörelseresultat föregående räkenskapsår kan företaget fortfarande vara berättigad till stöd. För att förhindra överkompensation föreslår dock regeringen att en särskild begränsning införs för företag med ett negativt rörelseresultat föregående räkenskapsår.

Stödets storlek

Stödet beräknas till 75 procent av det procentuella nettoomsättningstappet, dock högst med belopp motsvarande det nominella omsättningstappet. Ett företag med en nettoomsättning på 1 miljon kr i mars och april 2019 och en nettoomsättning på 100 000 i mars och april 2020 erhåller alltså stöd med (1 000 000–100 000)/1 000 000 x 75 procent, dvs med 67,5 procent av sina kostnader. Maximalt stöd som kan erhållas är 150 miljoner kr.

Om flera företag i en koncern är berättigade avser beloppsgränsen hela koncernen. Stödet fördelas då proportionerligt i förhållande till stödberättigade företags fasta kostnader. 

Det krävs att övriga möjligheter till ersättning (försäkring, skadestånd och liknande) och annat statligt stöd för förlorad omsättning eller kostnader har sökts. Omställningsstödet ska därför minskas med sådan ersättning som erhållits eller kommer att erhållas. 

Krav avseende värdeöverföringar

Ytterligare en förutsättning för stöd är att företaget under perioden mars 2020-juni 2021 inte har beslutat eller verkställt beslut om utdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Ett sådant beslut om värdeöverföring får inte heller ha fattats av något av företagets beslutsorgan under denna period. Kravet gäller även moderföretaget i en koncern som det stödsökande företaget ingår i.  

Företag kommer dock att kunna lämna koncernbidrag.

Krav avseende revisorsintyg

En revisor (auktoriserad, godkänd eller registrerat revisionsbolag) ska intyga följande om stödet överstiger 100 000 kr: 

 • Grad av nettoomsättningstappet för mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.
 • Att omsättningstappet är orsakat av effekterna covid-19. 
 • Att företagets omsättning uppgick till minst 250 000 kr under räkenskapsår som avslutats närmast före 1 januari 2020.
 • Att utdelning mm inte verkställts eller beslutats under perioden mars 2020-juni 2021. 
 • Summan av företagets fasta kostnader för mars-april 2020
 • I vilken omfattning annan ersättning eller stöd har erhållits. 

Skatteverket kan även begära revisorsintyg för stöd understigande 100 000 kr. 

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Stöd ska som huvudregel inte lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud, är på obestånd eller föremål för företagsrekonstruktion. 

Skatteverkets kontroll av omställningsstödet

Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning samt kontroll, däribland revision och möjlighet till kontrollbesök redan vid handläggningen av ansökan.

Dessutom införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, kan dömas för omställningsstödsbrott till fängelse i högst sex år. För ansvarsfrihet vid felaktigt utbetalt stöd krävs att företaget återbetalar erhållet stöd.

Företrädaransvar

Ett företag kan bli återbetalningsskyldigt för det stödbelopp som har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp. Har dessutom företrädaren för företaget förfarit uppsåtligt eller varit grovt oaktsam vid ansökan om stöd, som lett till att företaget tillgodoförts ett för stort belopp, är företrädaren, tillsammans med företaget, skyldiga att betala tillbaka det belopp som företaget har gjorts ansvarig för.

BDO:s kommentarer

BDO kommer hantera ansökningar om omställningsstöd och erbjuder hjälp med revisorsintyg, rådgivning och hjälp vid ansökningsprocessen, i enlighet med det regelverk som Skatteverket tillhandahåller.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare om du vill diskutera möjligheterna att erhålla omställningsstödet och vad det skulle innebära för dig.

 


 

* Begreppet koncern är detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen.
** Begreppet intressegemenskap anses föreligga om det företag som ansöker om omställningsstöd, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i det andra företaget eller har rätt till minst 25 procent av vinsten i det andra företaget.
*** Begreppet skatteparadis omfattar stat som av EU eller OECD bedömts inte vara samarbetsvillig på skatteområdet.
****Information om vilka skattebefriade verksamheter som avses återfinns i 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.