Artiklar:

Nytt förvärv skapar marknadens starkaste erbjudande inom tull

31 oktober 2017

Företag som importerar och exporterar varor har idag fler och hårdare krav på sig från myndigheterna än vad många känner till. Genom ett förvärv av tullspecialisten Tullsupport, kan BDO nu erbjuda ett helt nytt koncept som gör korrekt och effektiv tullhantering till en verklig konkurrensfördel.

Idag är det mycket vanligt att företag lägger ut sin tullhantering på entreprenad, det vill säga att man låter ett tullombud sköta import- och exportklareringen. Det många då glömmer är att varje företag har en skyldighet att själva kontrollera resultatet av tullhanteringen. Just egenkontrollen och hur effektivt den genomförs är något som Tullverket särskilt har ögonen på i samband med sina tullrevisioner.

– Tullrevisionerna väntas öka i framtiden, i takt med att mer av tullarbetet blir elektroniskt. Därför bör man
som företag bygga in tullhanteringen i företagens övriga beslutsprocesser för att på så sätt säkerställa att man inte får problem med varuförsörjning och export, säger Göran Alvemalm, affärsområdeschef Skatt på BDO.

TULLHANTERING OCH TULLKLARERING – VAD ÄR VAD?
Första steget till att få ordning på sin tullhantering är att lära sig skillnaden mellan tullhantering och tullklarering. Med tullhantering avses hela det arbete som innebär att företaget går igenom sina rutiner och processer för tullhantering. Tullklarering, å sin sida, handlar om den tulldeklaration som utförs i samband med en gränspassering in- och ut ur EU. Med andra ord är tullhantering ett mycket större och bredare begrepp än tullklarering – och som företag gäller det att ha koll på vilka skyldigheter som ingår.

– Tittar man på mycket av den tullklarering som utförs är felprocenten ofta skrämmande hög. Och även om man använt sig av extern hjälp är det företagaren eller varuägaren som får stå för eventuella tulltillägg och straffavgifter om det blivit fel. Man riskerar även att få sina tulltillstånd indragna med en karenstid på upp till tre år innan man får söka nya tillstånd. Det kan allvarligt försvåra varuförsörjningen och försämra kassaflödet, säger Göran Alvemalm.

NY TULLAGSTIFTNING PÅ GÅNG
Som om tullhanteringen i sig inte skulle vara nog mycket för företagen att hålla reda på införs nu stegvis en mängd nya regler och förfaranden i samband med implementeringen av den nya EU-gemensamma tullagstiftningen UCC. Sammantaget, menar Göran Alvemalm, gör företagen klokt i att ta hjälp av en expert på området för att inte gå fel.

– UCC kommer att innebära en hel del förändringar och det är viktigt att företagen är uppdaterade och utbildade i den nya lagstiftningen. Allt det här har vi givetvis full koll på och kan hjälpa till att reda ut, säger Göran Alvemalm.

MARKNADENS STARKASTE TULLERBJUDANDE
För att stärka sitt erbjudande kring tull har BDO nyligen förvärvat Tullsupport, ett företag med spetskompetens inom tullhantering och över 25 års erfarenhet av tullområdet. Genom att för första gången
någonsin samla alla de kompetenser som behövs för att uppfylla lagstiftningens krav har BDO numera ett
unikt koncept som ger företag helt nya förutsättningar för korrekt och effektiv tullhantering.

– Kombinationen av specialistkunskaper inom tullhantering och en rådgivnings- och revisionsbyrå
uppfyller alla krav som Tullverket, Skatteverket och andra myndigheter kräver. Att löpande revidera
bokföring och tullhanteringen är den bästa försäkringen mot obehagliga överraskningar du kan ha och
en tydlig konkurrensfördel. Ett starkare erbjudande kring tull än det BDO nu har finns i dagsläget inte,
säger Göran Alvemalm.

 


 

UCC – EU:S UNIONSTULLKODEX

UCC, Union Customs Code, är en ny tullagstiftning (även kallad unionstullkodex) som succesivt införs i alla EU:s medlemsländer och som syftar till enhetlig tullhantering inom unionen. Ett annat syfte med UCC är att all informationsöverföring mellan företag och myndigheter (tullhantering) ska ske elektroniskt. UCC började tillämpas 1 maj 2016 och målsättningen är att både lagstiftningen och det IT-system som ska stödja den elektroniska informationsöverföringen ska var helt på plats senast 2020.