Artiklar:

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

19 mars 2019

Dagens regler om försäljning av fåmansföretag till en närstående kan medföra högre beskattning än om företaget säljs till en extern person. Med nuvarande reglering förblir avyttrade aktier till en närstående kvalificerade, medan aktier vid en extern avyttring endast är kvalificerade i fem år. Regeringen har dock nyligen beslutat om en proposition (prop. 2018/19:54) som ska medföra en ändring av reglerna.

De nya reglerna, som föreslås träda i kraft 1 juli 2019, innebär att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. En andel i ett fåmansföretag ska inte längre anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Denna ändring är tänkt att underlätta ett fortsatt drivande av företag inom familjen när någon går i pension. De nya bestämmelserna för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag tillämpas första gången på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019.

 

Regeringen föreslår ytterligare en ändring, vilket är i syfte att hindra kringgåenden för att omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster. Ändringen går ut på att de så kallade 3:12-reglerna, som gäller för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, utvidgas. I samband med förslaget ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag. Den nya bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

 

Vi på BDO bevakar denna pågående utveckling. Om du därför vill diskutera de nya reglerna med oss eller har några frågor kring dessa så är du självklart välkommen att kontakta oss på BDO.

 


 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.​