Artiklar:

Nya momsregler för sjöfarten - gör ditt företag rätt?

24 april 2018

Den 1 januari 2018 ändrades reglerna vad gäller undantag från skatteplikt för vissa fartyg. En förändring har skett av vilka fartyg som omfattas undantaget och till viss del även vilka varor och tjänster som omfattas. Dessutom gäller att undantaget som utgångspunkt numera endast är tillämpligt vid försäljning i sista handelsledet, det vill säga vid försäljning till den som använder fartyget på visst sätt. Det är viktigt att kontrollera att reglerna tillämpas rätt. Risk finns annars att fakturering felaktigt görs utan moms eller att avdrag sker för feldebiterad moms. I båda fallen finns risk för skattetillägg.


I syfte att anpassa de svenska momsreglerna till EU:s momsdirektiv har Riksdagen beslutat om nya momsregler vad gäller undantag från skatteplikt för vissa fartyg.

Ändringarna innebär att undantag från skatteplikt gäller vid:

  • Omsättning av fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri-, eller fiskeriverksamhet.
  • Omsättning av fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske, oavsett om dessa används på öppna havet.
  • Omsättning av de flesta varor för förbrukning och försäljning ombord på sådana fartyg som undantas från skatteplikt samt för tjänster avsedda för dessa fartyg.

Undantagen är så kallade kvalificerade undantag vilket innebär att företaget som omsätter varorna eller tjänsterna har rätt till återbetalning av ingående skatt.

Företag som säljer varor och tjänster till företag som bedriver sjöfart bör försäkra sig om att förutsättningarna för undantag från moms är uppfyllda och att det finns dokumentation som visar att hanteringen gjorts korrekt. Om det i efterhand visar sig att kriterierna inte var uppfyllda eller det inte finns tillräckliga bevis för att de var det kan moms behöva redovisas i efterhand. Dessa belopp kan vara svårt att få betalt för av kunden. Risk finns även för skattetillägg.

Ytterligare en förändring att uppmärksamma är att undantaget från moms som utgångspunkt endast gäller vid försäljning till den bedriver sjöfart på visst sätt. Det innebär att viss försäljning till annat bolag i en koncern eller andra mellanhänder så som ett managementbolag ska faktureras med moms. Även i detta fall är det viktigt att försäkra sig om att faktureringen med eller utan moms sker korrekt. 

Hör av dig om du har frågor om moms och sjöfart.
 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.