Skattenyhet:

Nya föreslagna skatteregler och dess påverkan på redovisningen av uppskjuten skatt

01 juni 2018

Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom företagssektorn, i vilken bl a föreslår att bolagsskattesatsen sänks till 20,6% i två steg fram till 2021. Enligt förslaget sänks bolagsskattesatsen från 22% till 21,4% för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare. I nästa steg föreslås bolagsskattesatsen sänkas till 20,6% för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021.

De föreslagna reglerna innebär en anpassning av de svenska reglerna till EU:s direktiv och OECD:s rekommendationer. Propositionen innehåller sammanfattningsvis följande ändringar:

 • Bolagsskattesatsen sänks till till 21,4 procent år 2019 och till 20,6 procent år 2021.
 • En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektornen enligt en så kallad EBITDA-regel. EBITDA-regeln innebär i huvudsak att avdragsrätten för negativa räntenetton blir begränsad till 30 procent av skattemässig EBITDA.
 • Utjämning av ränteavdragskapacitet inom en koncern är möjlig.
 • Överstigande räntenetton som inte fått dras av enligt EBITDA-regeln får rullas framåt under en period om maximalt sex år.
 • En förenklingsregel införs som innebär att företag får göra avdrag för negativt räntenetto upp till 5 000 000 kronor utan någon begränsning.
 • Ett avdragsförbud införs för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) för att försvåra internationell skatteplanering.
 • Nuvarande regler om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.
 • Det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus i syfte att upprätthålla den höga takten på byggandet av hyreshus.
 • Propositionen innehåller vidare ett förslag om skatteregler för finansiella leasingavtal.
 • Schablonintäkten på periodiseringsfonder höjs.
 • På grund av sänkt skattesats ska återföring av periodiseringsfond räknas upp om återföring sker ett år då bolagsskatten är lägre för att balansera den lägre skatten.

Beslut om sänkt bolagsskatt påverkar företagens redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS tillämpas. Skulle riksdagen fatta beslut om sänkt bolagsskatt under juni 2018, kan redovisningen av uppskjutna skatter påverkas redan i kvartalsrapportering per Q2 eller i halvårsrapporteringen

Företag som upprättar och offentliggör kvartalsrapporter kan behöva gå igenom sina temporära skillnader och underskottsavdrag för att bedöma när de kommer att utnyttjas. Det påverkar nämligen vilken skattesats som ska tillämpas vid beräkning av den uppskjutna skattefordran/-skulden.  För de som temporära skillnader och underskottsavdrag som förväntas återföras/utnyttjas under 2018 tillämpar man 22 %, för de som förväntas återföras/utnyttjas under 2019 och 2020 tillämpar man 21,4% och slutligen för övriga som förväntas återföras/utnyttjas från och med 2021 tillämpar man 20,6%.

Förändringen av uppskjuten skattefordran/-skatteskuld som uppkommer till följd av att bolagsskattesatsen ändras, redovisas normalt i resultaträkning. För det fall uppskjuten skatt är hänförlig till poster som tidigare redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital, ska även denna förändring av uppskjuten skatt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Vi rekommenderar att företag tillsammans med skatterådgivare ser över hur de föreslagna ändringarna påverkar just dem.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.