Skattenyhet:

Nu blir det lättare att genomföra bolagsstämmor

19 maj 2020

Fler tillfälliga regler för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor införs. Digitala stämmor med elektronisk uppkoppling och poströstning tillåts med anledning av coronapandemin.

Riksdagen har beslutat om att införa tillägg till den lag (2020:198) om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 15 april och som gäller till och med den 31 december 2020. Ändringarna innebär ytterligare lättnader rörande reglerna att hålla bolags- och föreningsstämmor för bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar till följd av covid-19.

Lagändringarna träder i kraft den 18 maj och innebär att en stämma i vissa företagsformer kan hållas enbart genom poströstningen eller genom enbart elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. 
Lagändringarna gäller i vissa avseenden även kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och försäkringsföretag.

Stämma genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning för bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar:

  • Ett aktiebolags eller en förenings styrelse får frångå lagkravet om att stämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte och istället hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna eller medlemmarna.
  • Styrelsen får då även besluta att utomstående får följa stämmans förhandling elektroniskt.
  • För det fall att en styrelse beslutar om att hålla en stämma genom elektronisk uppkoppling måste aktieägarna eller medlemmarna ges möjlighet att kunna poströsta.   
  • Om samtliga aktieägare eller medlemmar är överens om det så kan poströstning utgå som alternativ och stämman hållas enbart digitalt. Om den digitala stämman inte kan genomföras utan garanti för insyn av utomstående krävs det att beslut fattas om att tillåta utomståendes närvaro på stämman. Ett sådant beslut bör enligt regeringen under rådande omständigheter kunna fattas av styrelsen.

Stämma med enbart poströstning för bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar:

  • Ett aktiebolags eller en förenings styrelse får besluta att hålla en stämma utan varken närvaro av aktieägare, medlemmar eller ombud samt att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Stämman ska då ske enbart genom poströstning av aktieägarna eller medlemmarna. Detta gäller även utan uttryckligt införd bestämmelse i bolagsordning eller stadgar.
  • Vid ett sådant här förfarande ställs det höga krav på att aktieägarna och medlemmarna ska ha möjlighet att tillvarata sina rättigheter då enbart en stämma baserad på poströstning är ett stort avsteg från grundläggande rättsprinciper för dessa företagsformer. 
  • Till följd av kravet på att tillvarata aktieägarnas eller medlemmarnas rättigheter gäller därför särskilda tidsgränser och krav på innehåll avseende underlag inför stämman, begäran om upplysningar, kallelse samt innehåll i stämmoprotokoll vid tillämpningen av dessa regler. I poströstningsformuläret ska exempelvis aktieägarna eller medlemmarna ges möjlighet att ta ställning till något eller några beslut ska skjutas upp till en fortsatt stämma. 

Har du frågor kring bolagsstämmor eller händelserna i ett företags livscykel så tveka inte att kontakta någon av våra experter.