• Ni har väl inte glömt att hållbarhetsrapportera?
Nyhet:

Ni har väl inte glömt att hållbarhetsrapportera?

23 november 2020

Månaderna före årsskiftet innebär ofta fullt fokus på förberedelser inför bokslutsarbetet för många företag. Men glöm inte bort den icke-finansiella informationen! För er som ska upprätta en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020 är det nu hög tid att börja samla in den information som ska presenteras.

Lagstadgad hållbarhetsrapport eller frivillig hållbarhetsredovisning?

Att upprätta hållbarhetsrapport är ett lagkrav för bolag som uppfyller mer än att av följande kriterier under de senaste två räkenskapsåren: 
Nettoomsättning > 350 Mkr
Balansomslutning > 175 Mkr
Antal anställda > 250 st

Det finns också all anledning att upprätta en frivillig hållbarhetsredovisning även om man inte uppfyller storlekskraven. Fördelarna med detta är flera: 

  • I offerter ställs allt oftare krav på att hållbarhetsinformation ska kunna presenteras och i offentliga upphandlingar börjar detta numera bli mer regel än undantag.
  • Att presentera information om sitt hållbarhetsarbete kan ofta stärka varumärket och därmed i slutändan attrahera både nya kunder och medarbetare.
  • Finansmarknaden kommer inom kort få ökade krav på sig avseende rapportering av hållbarhetsrisker samt definitioner av hur hållbara deras placeringar är. Många förutspår effekter i hela näringslivet samt att kraven på hållbarhetsinformation kommer att öka för alla bolag. Ju längre man kommit med att rapportera denna typ av information desto bättre ligger man till i omställningen.

Första gången hållbarhetsrapport ska upprättas?

För er som ska upprätta hållbarhetsrapport för första gången är det hög tid att börja tänka igenom innehållet och samla in information till rapporten. Men vad ska hållbarhetsrapporten innehålla för att uppfylla kraven i årsredovisningslagen?

En hållbarhetsrapport ska innehålla en beskrivning av företagets affärsmodell och verksamhet samt var och hur företagets aktiviteter både påverkar och påverkas av externa faktorer. Det kan ni exempelvis tydliggöra i en värdekedja, som beskriver flödet från era leverantörer via ert företag till er slutkund. Tänk även på att en bra hållbarhetsrapport alltid grundar sig i ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget och alla delar av verksamheten. Hållbarhet bör därför vara en självklar punkt på styrelsemötet, ingå i affärsmodellen och vara en levande fråga varje dag för alla medarbetare. I hållbarhetsrapporten ska ni sedan beskriva hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor och vilken styrning i form av policyer och riktlinjer ni har för detta arbete.

Hållbarhetsrapporten ska även innehålla en genomtänkt riskanalys som resulterar i mål på kort och lång sikt. Mål som sedan mäts och följs upp med relevanta nyckeltal. Det är viktigt att inse att hållbarhetsrisker är affärsrisker, att de ska integreras i företagets övergripande riskanalys och inte ses som egna, fristående risker. Företagets finansiella risker har ni säkert redan bra koll på, men tänk även till på icke-finansiella risker såsom risker kopplade till klimatförändringar, leverantörer eller mänskliga rättigheter. Under pandemin har även omställningsrisker blivit mer väsentliga – hur kan ert företag snabbt ställa om i en oplanerad och ibland oförutsedd situation? I samband med riskanalysen gör ni också gärna en scenarioanalys, där ni funderar över hur olika scenarion, såsom råvarubrist eller nya lagkrav, skulle påverka er verksamhet.

I hållbarhetsrapporten ska ni även beskriva ert företags väsentliga hållbarhetsfrågor inom områdena klimat och miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt antikorruption kopplade till er verksamhet. Dessa väsentliga hållbarhetsfrågor identifierar ni enklast dels genom en egen analys inom företaget, och dels genom dialoger med era intressenter. Därefter utvärderar och prioriterar ni dessa hållbarhetsfrågor i en väsentlighetsanalys. 

När ni har bestämt er för vilka som är era mest väsentliga risker och hållbarhetsfrågor samt vilka era relevanta mål kopplade till dessa är, är det dags att beskriva dessa tillsammans med er affärsmodell, värdekedja och styrning i en hållbarhetsrapport. Ni behöver också samla in data till era nyckeltal, gärna för några år bakåt för en bra jämförbarhet över tid. 

Tänk på att hållbarhetsrapporten ska offentliggöras senast samma dag som er årsredovisning, antingen genom att den är placerad i förvaltningsberättelsen eller genom en hänvisning till ett fristående dokument. Det är därmed viktigt att redan nu påbörja arbetet med hållbarhetsrapporten, så att den blir klar i samma tid som årsredovisningen.

Snart dags för hållbarhetsrapport?

För er som närmar er storlekskriterierna för att upprätta lagstadgad hållbarhetsrapport eller som börjar känna av marknadens krav på hållbarhetsinformation, finns det all anledning att redan nu börja implementera och förankra hållbarhetsarbetet i er affärsmodell och dagliga verksamhet. Det innebär så klart stora fördelar att vara ute i god tid. Att redan nu sätta igång med analys av risker och väsentliga hållbarhetsfrågor samt få styrningen av dem på plats, innebär stora fördelar när ni väl måste eller frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsrapport.

Trender inom hållbarhetsrapportering?

Då det i dagsläget inte finns några lagstadgade riktlinjer eller ramverk att följa för att skriva en hållbarhetsrapport, finns det utrymme att till stora delar utforma den på det som passar ert företag och er verksamhet bäst. Det lämnar också utrymme för trender i rapporteringen och tydliga trender inom hållbarhetrapportering de senaste åren är att hållbarhet berör alla företag. Att hållbarhet är mer än miljö och klimat samt att informationen som rapporteras ska vara transparent. Både konsumenter och investerare blir alltmer medvetna om hållbarhetsfrågor och i takt med att det ökar ännu mer, kommer även kraven på hållbarhetsrapportering från dessa intressenter att öka.

Lycka till med det spännande och givande arbete ni har framför er när ni upprättar er hållbarhetsrapport. Våra experter finns tillgängliga som rådgivare och bollplank i er process. 

Vill ni veta mer?

Fyll i dina uppgifter här så hör vi av oss inom kort!

Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.