Skattenyhet:

Momsplikt för uthyrning av sjukvårdspersonal

14 juni 2018

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom nyligen ansett att uthyrning av sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköterskor är momspliktigt om uthyraren inte samtidigt är en vårdinrättning med egna patienter, journalföring etc. Denna moms kommer i de flesta fall att bli en kostnad för köparen av tjänsterna som normalt är ett momsfritt vårdbolag och därför helt eller delvis saknar avdragsrätt för moms. Skatteverket har dock angivit att fram till dess att Skatteverket publicera sin tolkning av domen kan uthyrningen fortfarande ske momsfritt.

I målet hade bemanningsföretaget först ansökt om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) för att få klarhet i huruvida deras uthyrning av läkare till en larmcentral omfattades av undantaget från moms för sjukvårdstjänster. SRN fann att uthyrningen inte omfattades av undantaget, eftersom den tjänst som bolaget tillhandahåller är momspliktig personaluthyrning. 

Frågan överklagades och har nu prövats av HFD som konstaterar att man med anledning av att det i svensk rätt saknas praxis i frågan ska hämta vägledning i direktivet samt EU-praxis vid tolkning av situationen. Man har därför jämfört situationen med två mål från EU-domstolen. Vid denna jämförelse kommer man fram till att de tjänster som tillhandahålls av personalen som hyrs ut utförs visserligen hamnar inom ramen för momsfriheten för sjukvårdstjänster, men att det inte är det avgörande för momsfrihet. Det avgörande är att de tjänster som bemanningsföretaget tillhandahåller vårdinrättningen, dvs. uthyrning av personal, omfattas av momsplikt och inte kan ses som en tjänst som omfattas av undantaget från moms. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar dock att uthyrning av sjukvårdspersonal kan komma att omfattas av undantaget för moms för sjukvård om den som hyr ut personalen är en sådan vårdinrättning som avses i bestämmelsen om undantag från moms i EU:s momsdirektiv. Bolaget i den aktuella domen kunde dock inte anses vara en sådan vårdinrättning.

Kommentar från BDO

Domen innebär enligt vår uppfattning att en uthyrare av legitimerad sjukvårdspersonal som enbart bedriver uthyrning ska debitera moms på ersättning för uthyrningen. Detta gäller även när den uthyrda vårdpersonalen är anställd i eget bolag.

Förvärvaren av uthyrningstjänsterna är i sin tur vanligen vårdinrättningar som bedriver momsfri sjukvård och därför saknar avdragsrätt för moms. Momsen på uthyrning av vårdpersonal kommer därför att bli en kostnad för dessa vårdinrättningar. HFD:s dom kommer därmed sannolikt att påverka uthyrningen av vårdpersonal till vårdbolag.  

Om köparen däremot är en kommun eller landsting blir momsen inte någon kostnad då dessa enligt särskilda regler har rätt till kompensation för ej avdragsgill moms. 

HFD lämnar dock som sagt en liten öppning för att uthyrningen ändå skulle kunna anses omfattas av undantaget från moms i vissa fall. Denna öppning gäller dock enbart om personaluthyrningen sker från en vårdinrättning, det vill säga de inrättningar som utöver att hyra ut personal även tillhandahåller vård direkt till egna patienter med åtföljande journalföring etc. I dessa fall är alltså uthyrningen av personal momsfri. Med anledning av detta kommer troligtvis frågan prövas igen i svensk domstol för att se vart gränsen går.

Skatteverket som i ett ställningstagande från 2016 uttalat att uthyrning av sjukvårdspersonal är momsfritt har den xx uttalat att man kommer att publicera sin uppfattning av hur domen ska tillämpas när Skatteverkets analys är klar. Skatteverket anger vidare domen kan tillämpas omedelbart dvs att företag som enbart bedriver uthyrning av vårdpersonal kan ta ut moms. Skatteverket anger dock samtidigt att man inte på eget initiativ kommer fatta några beslut i den riktningen innan man publicerat sin uppfattning. Detta innebär att uthyrning av personal inom vårdsektorn även fortsättningsvis kommer att hanteras som om den är momsfri fram till ett ställningstagande eller annan information har publicerats. Vi kommer naturligtvis meddela när Skatteverket har kommit fram till vad man tycker.

Vårt råd är att företag som enbart bedriver uthyrning av vårdpersonal trots vad Skatteverket skriver ändå kontaktar sina kunder och meddelar att man sannolikt inom kort kommer att behöva debitera moms på uthyrningstjänster och att man därför vill säkerställa att gällande uthyrningsavtal medger att så kan ske. 
För det fallet företaget är en vårdinrättning enligt ovan som också hyr ut vårdpersonal kan enligt vår uppfattning fakturering fortfarande ske utan moms. 
 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.