Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
Nyhet:

Moms vid försäljning av upplevelsekort och nya regler för vouchers

01 november 2018

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom nyligen konstaterat att försäljning av ett upplevelsekort (kortet) som ger användaren av kortet rätt att fritt nyttja flera olika attraktioner, såsom sightseeingturer, nöjen och andra aktiviteter, är skattepliktigt för moms redan när försäljning av kortet sker. Moms ska därmed redovisas både vid försäljningstillfället av kortet och när kortinnehavaren nyttjar kortet för att t.ex. åka med på en sightseeingtur.

I målet har bolaget (Bolaget) som säljer kortet ansökt om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) för att få klarhet i om själva försäljningen av kortet medför att moms ska redovisas eller om moms ska redovisas först när kortet nyttjas för olika tjänster, såsom en flerfunktionsvoucher. Kortet ger innehavaren rätt till att fritt nyttja olika attraktioner under en viss tid. Några av attraktionerna tillhandahålls av Bolaget medan övriga tillhandahålls av andra arrangörer som Bolaget ingått avtal med.

SRN konstaterade att försäljningen inte var en omsättning av en- eller flerfunktionsvoucher utan istället ett slags rabattkort. Detta eftersom köparen av kortet har möjlighet att nyttja flera attraktioner till ett lägre pris i jämförelse med att betala separat för varje attraktion. SRN ansåg därmed att redan försäljningen kortet är en momspliktig omsättning av tjänst.

Bolaget överklagade beslutet och frågan har nu prövats av HFD. Även HFD anser att försäljningen av kortet är en omsättning av tjänst där moms ska betalas redan vid försäljningstillfället. Skälet är enligt domstolen att Bolaget ingått ett avtal med köparen av kortet där Bolaget åtar sig att se till att köparen kan ta del av attraktionerna. Detta åtagande anses vara en tjänst som tillhandahålls i utbyte mot betalningen för kortet.

HFD konstaterar att nya regler om vouchrar kommer att börja tillämpas från och med den 1 januari 2019. De nya reglerna hade inte beslutats vid den aktuella tiden för bedömning av hantering av moms vad gäller kortet varför tidigare regler tillämpats och beskedet är giltigt fram till de nya reglerna börjar att gälla.

Kommentar från BDO
I domen tillämpar HFD nuvarande momsregler och kommer fram till att moms ska redovisas när försäljning av kortet sker och även när kortet används hos en arrangör. Från och med 1 januari 2019 kommer nya regler avseende vouchers att gälla som är gemensamma för medlemsländerna inom EU. Reglerna innehåller bl.a. definitioner för vad som ska anses vara en voucher samt när en voucher är att bedöma som en- respektive flerfunktionsvoucher.

Exempel på en flerfunktionsvoucher är ett presentkort som kan användas för betalning av varor eller tjänster där det vid tiden för försäljning av presentkortet inte är klarlagt vilken momssats som ska användas. Vid försäljning av en flerfunktionsvoucher ska moms redovisas först i samband med att varor eller tjänster tillhandahålls och inte när själva vouchern säljs. Detta till skillnad mot enfunktionsvouchers där moms ska redovisas när vouchern säljs.

Enligt vår bedömning visar SRN:s och HFD:s avgöranden att det finns svårigheter vad gäller att göra bedömning av hur presentkort och andra vouchers i olika former ska hanteras momsmässigt. Vem ska t.ex. redovisa vad? Även de nya reglerna som ska tillämpas från och med årsskiftet kommer att medföra vissa gränsdragnings-problem.

Vårt råd är att företag som säljer eller förmedlar present-, rabattkort eller vouchers av något slag ser över sin hantering vad gäller moms och kontrollerar att moms redovisas korrekt samt om de nya reglerna innebär någon förändring vad gäller redovisning av moms.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.