• Moms på uthyrning av vårdpersonal – domar från Högsta förvaltningsdomstolen
Artiklar:

Moms på uthyrning av vårdpersonal – domar från Högsta förvaltningsdomstolen

18 februari 2020

I fyra domar har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked att uthyrning av sjukvårdspersonal anses vara momspliktig uthyrning av personal. I de aktuella fallen anser HFD att det inte är de bolag som hyr ut läkarna och annan vårdpersonal som tillhandahåller momsfri sjukvård. Istället anses dessa bolag tillhandahålla en momspliktig tjänst.

Uthyrning av vårdpersonal ansågs tidigare vara momsfri sjukvård även när uthyrning gjordes till exempelvis en vårdmottagning. Efter en dom från HFD 2018 kom Skatteverket med uttalande att uthyrning av vårdpersonal inte skulle bedömas som momsfri sjukvård utan beskattas med 25 % moms. Skatteverket har tillämpat det nya synsättet sedan den 1 juli 2019. Som en följd av bl.a.  Skatteverkets agerande ansökte en mängd vårdaktörer om förhandsbesked hos SRN för att få klarhet i hur tillämpningen av reglerna skulle ske. SRN har i de flesta fall kommit fram till att det var fråga om momspliktig uthyrning av personal och inte momsfri sjukvård.

HFD har nu prövat fyra av SRN:s förhandsbesked. HFD ansåg att bolagen där sjukvårdspersonal var anställd, konsultbolagen, i samtliga fall anlitats som underleverantörer av vårdgivare. HFD ansåg att konsultbolagen ingått i vårdgivarnas organisationer och att det var vårdgivarna som haft det övergripande ansvaret. Konsultbolagen utförde även sina uppdrag utifrån vårdgivarnas instruktioner. HFD ansåg därför att syftet med transaktionen mellan konsultbolaget och vårdgivaren varit att konsultbolaget skulle tillhandahålla de tjänster som krävdes för att vårdgivaren i sin tur ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot sina patienter. Därmed var inte konsultbolagens tjänster att bedöma som momsfri sjukvård. HFD ansåg inte heller att det var fråga om tjänster med nära anknytning till sjukvård som av den anledning skulle bedömas som momsfria.

Kommentar från BDO

Den nya tillämpningen får stora konsekvenser för de bolag som hyr ut respektive anlitar vårdpersonal till vårdcentraler m.m. Bolaget som tillhandahåller läkare och annan sjukvårdspersonal kommer i de flesta fall att vara tvungna att debitera 25 % moms vilken vårdgivare som bedriver momsfri sjukvård inte kommer att ha någon avdragsrätt för. Den nya tillämpningen innebär således i många fall en inlåsningseffekt av momsen. En sådan kan i vissa fall undvikas genom rätt positionering.

Om konsultbolagen inte debiterat någon moms så finns risken att de i efterhand måste betala in utgående moms och får skattetillägg.

Värt att notera är att ett bolags tillhandahållande av diagnos- eller analystjänster till vårdgivare har ansetts vara momsfri sjukvård.

Det kan också nämnas att den nya tillämpningen medför en mängd följdfrågor. En sådan har nyligen hanterats i SRN och berörde om resultatandelar från en gemensamt bedriven vårdverksamhet i ett kommanditbolag skulle beskattas med moms. Delägarna var aktiebolag som sköt till tandläkartjänster. I det aktuella fallet ansåg SRN att vinstdelningen skulle anses vara en omsättning. Därmed skulle ersättningen beskattas med moms.

Vårt råd är att gå igenom befintliga avtal och ha i åtanke de kompensationsmöjligheter för moms som finns samt göra eventuella justeringar i sin momshantering.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.