Skattenyhet:

Kvalitetssäkra er tullhantering - upprättande av tulldeklaration

20 oktober 2020

Att ha en utsedd tullansvarig som löpande arbetar med företagets tullärenden är A och O för att få en kvalitetssäkrad tullhantering. På så vis minskar risken att drabbas av kostsamma tulltillägg och indragna tillstånd. Följ vår artikelserie de närmsta månaderna där vi berättar mer om vad ni som importerande/exporterande företag har för ansvar och ger tips om vad ni bör tänka på för att efterleva tullagstiftningen.

Allt som importeras från eller exporteras till tredjeland måste tulldeklareras. Detta gäller oavsett produkt och värde och oavsett om det skett en försäljning eller är något som levererats gratis. Vid import ligger varans värde, tillsammans med eventuella andra kostnader som uppstått i samband med er import, till grund för tullvärdet som påverkar de tullavgifter ni ska betala. Det är därför viktigt att ni uppger ett korrekt tullvärde för att undvika att hamna i en sits där ni undanhållit kapital för staten.

Ni kan antingen själva upprätta era tulldeklarationer eller så kan ni använda er av ett tullombud. För att ett tullombud ska kunna lämna in en tulldeklaration för er räkning måste ni förse dem med relevanta underlag. Oftast räcker det med en faktura över varorna men även eventuella licenser och tillstånd kan vara nödvändiga beroende på varornas och sändningens art. Fakturan måste även innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Dessutom kan länder ha olika regler för hur fakturan ska utfärdas. Detta är det upp till er att ta reda på och förmedla till ert tullombud. 

Utöver detta behöver tullombudet information om varukod för respektive artikel samt om godset ska importeras/exporteras på något särskilt förfarande, exempelvis om ni importerar något för reparation för att sedan återexportera det. Att använda sig av särskilda förfaranden kan vara ett sätt att göra stora besparingar då ni slipper betala tullavgifter. Mer om detta längre fram i vår artikelserie. 

Om ni tidigare varken har importerat eller exporterat behöver ni dessutom ansöka om ett så kallat EORI-nummer. Det finns även en hel del tulltillstånd som underlättar er tullhantering, såsom tillstånd till förenklad deklaration och betalningsanstånd. Detta kommer vi prata mer om i kommande artikeln ”Tillstånd och rutiner”.

Det är alltid ni som importör/exportör som är ansvariga för att en tulldeklaration upprättas och att den är korrekt, även om ni anlitar ett tullombud som lämnar in deklarationen åt er. Att använda sig av ett och samma tullombud underlättar ofta för er då ombudet lär känna er och därmed även er verksamhet, något som minskar risken för felaktigheter och förseningar. Att välja ett tullombud som passar just er kan därför vara en viktig del i er leveranskedja. Vi på BDO har en tullavdelning med många års erfarenhet och kan anpassa vårt utbud efter era behov. Kontakta oss gärna för ett första möte redan idag.

 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.