Skattenyhet:

Kvalitetssäkra er tullhantering - egenkontroll

23 november 2020

Att ha en utsedd tullansvarig som löpande arbetar med företagets tullärenden är A och O för att få en kvalitetssäkrad tullhantering. På så vis minskar risken att drabbas av kostsamma tulltillägg och indragna tillstånd. Följ vår artikelserie där vi berättar mer om vad ni som importerande/exporterande företag har för ansvar och ger tips om vad ni bör tänka på för att efterleva tullagstiftningen. 

Vi har tidigare skrivit om var ansvaret ligger vid upprättandet av tulldeklarationer samt vikten av att ha ordning på sina styrkande handlingar. Båda dessa delar leder oss in på den viktiga egenkontrollen och är betydelsefulla förutsättningar för att kunna utföra sagd kontroll på ett smidigt och korrekt sätt. Har ni inte kontroll över vem som upprättar era tulldeklarationer kan det lätt bli en djungel när det kommer till att begära in eventuella handlingar som saknas från ombuden. Skulle ni dessutom inte ha en god arkiveringsfunktion får ni lägga tid på att sammanställa dessa varje gång kontrollen ska utföras och det är då lätt att något missas.

Ytterligare en förutsättning för att kunna utföra alla dessa kontroller på ett effektivt sätt är att ha väl dokumenterade rutiner för hur, när och av vem detta ska utföras. På så vis riskerar ni inte heller att egenkontrollen släpar efter vid semester och sjukskrivningar. Ni är då även redo inför en eventuell tullrevision där Tullverket ofta är ute efter att se om ni arbetar regelbundet och proaktivt med er tullhantering.

Syftet med att utföra egenkontroll av sina tulldeklarationer är att upptäcka eventuella felaktigheter och avvikelser. Något som i värsta fall skulle kunna leda till höga tulltillägg och indragna tillstånd om de i slutändan upptäcks av Tullverket och inte av er. Se därför till att regelbundet stämma av de tulldeklarationer som upprättas för er räkning genom att bland annat kontrollera följande:

  • Är angiven varukod korrekt?
  • Har samtliga artiklar deklarerats?
  • Har eventuella licenser angetts?
  • Stämmer varuvärdet med det ni betalar/fakturerar?
  • Har eventuella sidokostnader såsom frakt och verktyg deklarerats?
  • Har förmånsursprung nyttjats korrekt och har ni eventuella certifikat i original?
  • Har rätt förfarande angetts?

Förutom att säkerställa att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta bör ni även kontrollera att eventuella samlade garantier ni har ställda inte övertrasseras, att tullräkningen betalas i tid samt att kompletterande deklarationer lämnas in. Om ni nyttjar särskilda förfaranden behöver ni dessutom garantera att villkoren i dessa tillstånd följs. 

Utöver detta bör ni också säkerställa att samtliga era bokförda fakturor har en godkänd tulldeklaration samt att bokfört värde stämmer med vad som har tullats. Det är även något som Tullverket förordar att man gör. Man kallar det då transaktionstest. Ni kan läsa mer om deras rekommendationer här. 

Att göra denna kontroll manuellt tar ofta mycket tid och ger inte alltid en bra överblick för att kunna gå till botten med återkommande problem. BDO erbjuder därför en elektronisk lösning där en automatisk matchning mellan bokförd faktura och tulldeklaration görs. Därefter plockas en rapport ut som tydligt visar eventuella avvikelser i värde. Detta gör det enkelt för er att se upprepande avvikelser och jobba proaktivt med problemet för att säkerställa att det inte sker igen. Kontakta oss gärna idag för en demo!


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.