Skattenyhet:

Konsten att lyckas med en utlandsetablering

18 november 2020

I dagens globaliserade samhälle är det inte längre bara de stora, etablerade företagen som upplever att hemmamarknaden börjar kännas för liten. Att söka nya marknader för expansion utanför Sverige är tvärtom något som blir allt viktigare även för många av våra små- och medelstora entreprenörsbolag. Många av våra nystartade bolag tänker därför globalt från dag ett.

Nya marknader innebär nya utmaningar, som många företag också möter för första gången. Förutom kunskap om affärskultur och strukturer i de länder där man planerar en etablering av sin verksamhet, är det av avgörande betydelse att känna till de väsentliga lagar och regler som inverkar på företagandet i det nya landet. Något som även får konsekvenser för verksamheten i Sverige.

Trots att det finns en mycket högre medvetandegrad och kunskap om utlandsetableringar idag, finns det ett flertal viktiga aspekter att ha med sig för en lyckad utlandsetablering.

Som rådgivare har vi upplevt många framgångsrika utlandsetableringar, men också sådana som misslyckats och blivit en kostsam och dyrköpt lärdom. Baserat på vår mångåriga erfarenhet är vi övertygade om att en aktiv kunskapsinhämtning och riskhantering kommer att spara mycket tid och pengar. Det är en viktig nyckel till framgång:

  • Val av företagsform – välj det bästa alternativet för den legala företagsstrukturen från början. Valet av företagsform är oftast ett av de första besluten som ska fattas och som leder till olika konsekvenser längre fram, när det kommer till att hantera vinster och betala skatt i Sverige och i utlandsverksamheten. Valet står oftast mellan bolag, filial eller representationskontor.
  • Hantering av anställda – oavsett om personal anställs lokalt, om svensk personal anställs i utlandet eller om svensk personal sänds ut till utlandet, finns olika regler som påverkar både företaget och den anställde. Det är viktigt att känna till de lokala reglerna för att undvika obehagliga överraskningar.
  • Prissättning mellan den svenska verksamheten och utlandsetableringen – även prissättningar mellan koncerninterna bolag är reglerad, men reglerna varierar i olika länder. Genom att i ett tidigt skede ta med internprissättningen i beräkningarna ökar möjligheterna till en lyckad etablering. 
  • Vinster i utlandsverksamheten – bolagsskatten varierar från land till land, vilket medför både fallgropar och möjligheter. Att skaffa sig information kring de olika regler som gäller i etableringslandet samt vilka planeringsmöjligheter som finns lönar sig.
  • Finansiering av etableringen – hur ska verksamheten kapitaliseras, genom tillskott eller lån? Rent allmänt kan sägas att det är viktigt att tänka på vilken etableringsform som används, vilka möjligheter till avdrag som finns och hur effektivt finansieringskostnaderna kan nyttjas i koncernen. Här finns exempelvis både regleringar för belåningsgrad och ränteavdragsbegränsningsregler att ta hänsyn till.
  • Ha koll på rättigheter och kommersiella avtal – anlita juridisk expertis för att gå igenom de immateriella tillgångarna, såsom varumärken, patent och licenser. Har du inte koll på dem kan det leda till riktigt besvärliga situationer efter en etablering. Detsamma gäller när du tecknar olika avtal och överenskommelser. Var uppmärksam på att det kan vara svårt att komma ur eller omförhandla med en samarbetspartner om affärsmodellen behöver ändras i ett senare skede.

På BDO erbjuder vi en skräddarsydd förstudie inför en etablering utomlands. Där belyser och analyserar vi risker och möjligheter inför etableringen. Vi går bland annat igenom ovan punkter.

En förstudie inför en utlandsetablering är en god investering som kommer att påverka hur framgångsrik din etablering blir och minska risken för negativa konsekvenser längre fram. BDO har lång erfarenhet av att hjälpa företag med sin utlandsetablering och kan genom vårt internationella nätverk erbjuda lokal expertis i över 160 länder. Ta hjälp av oss i ett tidigt skede för att identifiera vad som gäller för just din verksamhet.

Om du vill veta mer i ämnet är du välkommen att anmäla dig till vår digitala skattedag den 8 december. Vi har bland annat ett pass inom nationell och internationell företagsbeskattning där vi går in mer på det temat. Läs mer här!

 


 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.