Skattenyhet:

Högsta Förvaltningsdomstolen medger skattemässigt avdrag för klimatkompensation

03 juli 2018

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) medgett avdrag för utgifter för klimatkompensation såsom marknadsföringskostnad i ett fall där bolaget marknadsfört kompensationen vid dess försäljning av sina produkter. Bolaget hade i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt tidigare nekats avdrag för dessa kostnader. HFD:s avgörande ger nu en öppning för skattemässiga avdrag i dylika fall.

Avgörandet i HFD rörde frågan om ett mejeriföretag skulle få skattemässigt avdrag för de utgifter det haft för kompensation av sina koldioxidutsläpp som uppkommit av bolagets ekologiska produkter. Bolaget hade ingått avtal med två olika företag där motparterna svarade för kompensation genom certifierade trädplanteringsprojekt kombinerat med förvärv och makulering av utsläppsrätter motsvarande produkternas beräknade koldioxidpåverkan. Mejeriföretaget nyttjade sedan denna klimatkompensation som en central del av sin marknadsföring av produkterna. 

HFD fann att det fanns anledning att anta att klimatkompensationsutgifterna hade främjat bolagets avsättning av sina ekologiska produkter. Med beaktande av detta kunde inte utgifterna anses utgöra gåvor utan var istället avdragsgilla marknadsföringskostnader. 


BDO Kommentar
I en dom från 2014 medgavs ej Saltå Kvarn avdrag för sina kostnader för klimatkompensation i ett liknande fall. I det målet hade dock inte Saltå Kvarn uppgett sig marknadsföra sina klimatkompensationsåtgärder på sina produkter eller på annat sätt. Det blev då en fråga om åtgärderna man yrkade avdrag för omfattas av avdragsförbudet mot gåvor eller inte. Då det i fallet med Saltå kvarn varken bedömdes vara fråga om någon direkt motprestation som kommit företaget till del eller någon egentlig anknytning mellan dess verksamhet avseende ekologiska produkter och trädplanteringen medgavs ej avdrag.

I nu aktuella dom där avdrag medges har mejeriföretaget i fråga uppgett att de klimatkompenserande åtgärderna utgör en central del i dess marknadsföring av sitt ekologiska sortiment. Vidare har företaget uppgett att försäljningen utvecklats positivt efter det att klimatkompensationen blev en del av marknadsföringen av de ekologiska produkterna. Det blir då istället en fråga om den allmänna avdragsrätten för kostnader för intäkters förvärvande eller bibehållande och i detta fall marknadsföringskostnader som ska dras av i näringsverksamheten.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.