Artiklar:

Högsta Förvaltningsdomstolen har äntligen meddelat dom i carried interest-processerna

05 juni 2018

Nu har frågan om beskattning av så kallad carried interest för ett antal nyckelpersoner verksamma i riskkapitalstrukturer slutligen avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Avgörandet innebär att beskattning enligt fåmansföretagsreglerna står fast.

Avgörandet i fråga gäller en person, men det finns ett antal processer som avhandlar nyckelpersoner som varit aktiva med investeringsrådgivning, beslutsfattande eller liknande inom private equity-fonder och innebär i huvudsak att carried interest delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de särskilda bestämmelserna om beskattning av utdelningar och kapitalvinster på kvalificerade andelar i fåmansföretag i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

 

Nyckelpersonerna i carried interest-processerna har på olika sätt haft inkomster som stått i relation till en särskild andel av vinsten i en riskkapitalfond som tillfaller fondens förvaltare sedan investerarna fått sin del; så kallad carried interest. Nyckelpersonerna har i princip deklarerat sina inkomster (carried interest) i inkomstslaget kapital, i form av utdelning eller kapitalvinst på okvalificerade andelar i fåmansföretag. En sådan utdelning eller kapitalvinst beskattas som huvudregel med 25 procent. Skatteverket har dock i HFD ansett att sådan carried interest ska beskattas i enlighet med bestämmelserna om beskattning av utdelningar och kapitalvinster på kvalificerade andelar i fåmansföretag dvs. med beskattning till viss del i inkomstslaget tjänst.

Fråga i målet var om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att en sådan person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

 

BDO Kommentar

Frågan om beskattning av så kallad carried interest har varit föremål för prövning av förvaltningsdomstolarna under ett 10-tal år, ursprungligen i avgöranden om ersättningen kunde utgöra underlag för arbetsgivaravgifter. Men en carried interest har inte ansetts kunna vara ersättning för arbete och därför inte utgöra underlag för arbetsgivaravgifter. I avgörandet den 4 juni 2018 har HFD ansett att carried interest ska beskattats enligt fåmansföretagsreglerna. HFD har bedömt att individen varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag, trots att hen inte varit anställd eller haft någon befattning i förvaltningsbolagen. Vi får inte något klargörande i när insatserna som en individ gör för ett företag inom ramen för en anställning i ett annat företag kan innebära att fåmansföretagsreglerna ska tillämpas på ersättningen. Det är inte redogjort för vilka förhållanden som behöver vara för handen för att fåmansföretagsreglerna ska tillämpas. Inte heller när insatsen haft en påtaglig betydelse för vinsten.

Den enskilde individen skulle kunna ha varit verksam i större eller mindre omfattning och för helt olika företag. Och den enskilde kan ha utfört en insats som har haft en större eller mindre betydelse för vinstgenereringen. Sannolikt är det inte en enskild individ som har betydelse för vinstgenereringen utan en grupp människor som är anställda på ett private equity företag exempelvis. Dessa individers betydelse för vinstgenereringen skulle behöva bedömas individuellt för att kunna beskattas enligt fåmansföretagsreglerna. Det är beklagligt att HFD väljer att inte redogöra för sitt ställningstagande i ett utförligare domskäl. I nutid kan vi konstatera att det är mer och mer sällsynt att domstolarna i allmänhet redogör för hur man värderar bevis och utförligt motiverar sina domslut i domskälen. När vi finner samma trend hos de högsta domstolarna är det beklagligt ur rättssäkerhetssynpunkt då dessa domar ska vara vägledande för kommande rättstillämpning.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.