Skattenyhet:

Har du tagit hjälp av det stöd som lämnats kring korttidspermittering?

20 november 2020

Det är många bolag som tagit hjälp av det stöd som lämnats kring korttidspermittering. Här är det viktigt att bolagen som fått stöd, när ekonomin i bolaget väl vänder, tänker på att arbetsgivaren inte bör genomföra aktieutdelningar. 

Bland uttalanden på Tillväxtverkets hemsida från den 23 oktober 2020 anges att ”arbetsgivare inte bör genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020.” Följaktligen bör stor försiktighet råda vid värdeöverföringar. Givet att vi fortfarande saknar ett uttalat svar från Tillväxtverket, rekommenderar vi att avvakta med utdelningar i bolag tillsvidare.

 


 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.