Artiklar:

Genom att förstå siffrorna lyfter du din verksamhet

27 oktober 2020

Många ser på sin årsredovisning som något nödvändigt ont som måste tas fram en gång per år och inlämnas till bolagsverket. Vi menar att det är en värdefull produkt vars innehåll kan användas för att analysera verksamheten och förbättra den i framtiden. En grundförutsättning för det är dock att såväl läsaren som de som ansvarar för upprättandet att ta fram årsredovisningen förstår dess delar.

Oavsett vilket regelverk som bolaget använder för upprättandet av sin årsredovisning så består den åtminstone av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och tilläggsupplysningar. Alla kan också på frivillig basis välja att inkludera en kassaflödesanalys. I denna artikel ska vi kort presentera de olika delarna och belysa vart man hittar den viktiga informationen.

Förvaltningsberättelse

Detta är den yta som bolaget har för att lyfta sina mjuka värden. Här ska man beskriva verksamhetens utveckling och framtidsplaner. Detta görs delvis med tabeller som visar nyckeltal och delvis med ren text. 

Som verksamhetsbeskrivning väljer många att bara ta den text som står i bolagsordningen. Den är ofta väldigt kortfattad och ger bara en ram för vad bolaget kan syssla med så rekommendationen är att utnyttja ytan till att beskriva sitt bolag och den verksamhet man faktiskt bedriver. Så länge man håller sig till sanningen är detta en utmärkt reklamyta som är helt gratis att utnyttja.

Vidare ska väsentliga händelser under året beskrivas. I år bör det i många fall inbegripa en beskrivning av hur bolaget har påverkats av coronapandemin och hur man bedömer att det kommer att påverka framöver.

Som läsare av årsredovisningen kan man här även utläsa om ägarna har tagit någon utdelning under året och om man föreslår någon utdelning till ordinarie stämma. När det gäller den framåtriktade informationen ska man dock känna till att det går att ta utdelning även på en extra stämma. Så det faktum att styrelsen inte föreslår någon utdelning i årsredovisningen innebär inte att utdelning inte kommer att tas under kommande år.

Resultaträkning

Här berättar man om bolagets intäkter och kostnader under året. Uppställningen är relativt uppstyrd och därför lik mellan de flesta bolagen. 

Det finns funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad resultaträkning. Den funktionsindelade är inte tillåten att använda för företag som redovisar enligt redovisningsprincipen K2.

Utifrån informationen som finns här kan man bland annat beräkna bruttovinstmarginal och vinstmarginal. Bruttovinstmarginalen är ett intressant mått för handelsföretag, men säger ingenting om till exempel rena tjänsteföretag.

Balansräkning

Här visas bolagets tillgångar och skulder. Eget kapital är en egen rubrik på skuldsidan då det ses som skuld till bolagets ägare och består av antingen insatta medel och ej uttagna vinstmedel. 

Tillgångar är uppdelade på anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de bolaget inte planerar omsätta till pengar inom det närmsta året, till exempel fastigheter, medan omsättningstillgångar är de som planeras att omsättas, till exempel kundfordringar.

Skulder är även de fördelade på långfristiga och kortfristiga och även här är det närmsta året som är utgångspunkten i klassificeringen. Från balansräkningen kan man utläsa nyckeltal kring finansiell ställning som soliditet och rörelsekapital. Inför ett kommande bokslut är det lämpligt att se över sina siffror för att kunna påverka vilka nyckeltal man visar. Många tittar på soliditeten som beräknas genom att sätta det egna kapitalet i relation till totala tillgångar. Soliditeten kan man bland annat påverka genom att betala av leverantörsskulder före bokslutsdagen.  Om ett bolag har totala tillgångar före betalning av skulder på 1000 och ett eget kapital på 500 så innebär det en soliditet på 50%. En leverantörsskuld på 100 betalas innebärande att totala tillgångar sjunker till 900 medan eget kapital ligger kvar på 500. Den nya soliditeten som redovisas blir då istället 56%.

Som läsare är det även mycket intressant att titta på rörelsekapitalet. Det är relationen mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder och visar därmed vilken möjlighet bolaget har att betala sina skulder på kort sikt. Detta nyckeltal kan påverkas bland annat genom att omförhandla amorteringstakt på lån, men betalningen av leverantörsskulder som nämndes ovan påverkar inte då den minskar omsättningstillgångar likväl som kortfristiga skulder.

Tilläggsupplysningar

Här lämnas mer detaljerad information kring de poster som ingår i balans- och resultaträkningen. Inledningen av tilläggsupplysningarna är en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som tillämpas. För ett svenskt aktiebolag är det antingen BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2), BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller IFRS tillsammans med RFR2. Den senare används främst av noterade bolag och har långtgående upplysningskrav. K2 och K3 är de vanligaste varav K2 är regelbaserat med flertalet förenklingsregler medan K3 är principbaserat och visar bolagets siffror på ett mer korrekt sätt. Det är lämpligt att se efter vilka redovisningsprinciper som tillämpas som en första åtgärd för att ha det i minnet när man läser och tolkar informationen.

I tilläggsupplysningarna lämnas bland annat information om antal anställda i bolaget. Med hjälp av den informationen kan man till exempel beräkna omsättning per anställd vilket är ett intressant nyckeltal vid bedömning av tjänsteföretag.

Kassaflödesanalys  

Stora bolag måste inkludera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning och de mindre kan välja att göra det på frivillig basis. Kassaflödesanalysen visar hur bolagets intjäning och finansiering hänger ihop och kan därför vara lämplig att inkludera för att belysa på tunga investeringar. Detta kan belysa att ledningen satsar på bolaget genom att skapa en grund för framtiden.

Några slutliga kommentarer vi vill skicka med är att tänka över vilka nyckeltaltal som är lämpliga för just den bransch inom vilken bolaget verkar. De hemsidor som visar nyckeltal visar oftast samma för alla och det är då lätt att dra felaktiga slutsatser från informationen. Vi bistår gärna som bollplank kring vilka lämpliga nyckeltal som finns för just ditt bolag, hur de beräknas och påverkas samt vad som kan lyftas fram i årsredovisningen.