Skattenyhet:

Förslag till nya skatteregler för företagssektorn

18 januari 2018

Nu har regeringen presenterat sin lista över propositioner inför våren 2018. Av den framgår att en  proposition om nya skatteregler för företagssektorn avses att presenteras för riksdagen den 16 april. Denna kommer sannolikt att föregås av en lagrådsremiss som förmodligen kan förväntas se dagens ljus inom de närmaste två månaderna. 

Regeringen la i somras fram en promemoria om nya skatteregler för företagssektorn vars huvudsakliga innehåll var en generell begränsning av skattemässig avdragsrätt för räntekostnader i kombination med en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 % till 20 %. I promemorian presenterades två olika modeller för den generella avdragsbegränsningen, varav en baserades på EBIT (earnings before interest and taxes) och en på EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). 

Regeringen förordade en EBIT-modell, trots att de flesta andra västländer har valt en EBITDA-modell. Dessutom har flertalet länder medgivit ett betydligt generösare ränteavdragstak (s.k. safe harbour-regel) än vad regeringen presenterade i sin promemoria. I promemorian finns utöver nyss nämnda regler ett flertal andra förslag, bl.a. föreslogs även att de nu gällande och hårt kritiserade ränteavdragsbegränsningsreglerna skulle behållas men ges ett snävare tillämpningsområde. 

Merparten av remissinstanserna har i sina svar riktat en hel del kritik mot förslagen. Bl.a. menar man att ett genomförande i enlighet med promemorian skulle försämra det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det återstår nu att se i vilken utsträckning regeringen har lyssnat till kritiken och närmast lär vi få vetskap i den kommande lagrådsremissen. 

Vidare ska det bli intressant att följa vilket bemötande ett förslag får i riksdagen, då det kan möta motstånd där om förslaget bedöms vara alltför negativt ur företagssynvinkel. Att regeringen planerar att presentera riksdagsförslaget den 16 april sammanhänger med en avsikt att försöka ta förslaget genom riksdagen före sommaren. Av promemorian från sommaren 2017 framgår också att avsikten varit att nya regler skulle träda ikraft den 1 juli 2018. Det bör framhållas att nya EU-anpassade ränteavdragsbegränsningsregler ska vara genomförda i svensk rätt senast den 31 december 2018 och tillämpas senast från och med den 1 januari 2019.   

BDO bevakar händelseutvecklingen och återkommer så snart nya besked finns att ge.