Artiklar:

Förslag om skärpta CFC-regler från och med 1 januari 2019

14 september 2018

Om riksdagen antar detta förslag kommer det innebära att fler länder tas bort från den s.k. vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige. Detta kommer exempelvis gälla för Malta-bolag. Därmed kan inkomster från svenskägda bolag i dessa länder komma att beskattas löpande hos ägaren i Sverige om de är lågbeskattade.

Vad det är fråga om är anpassningar av rådande CFC-regler för att dessa ska motsvara de krav som följer av EU:s direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder vilka direkt påverkar den inre marknadens funktion. Det föreslås även anpassningar vad gäller säkerhetsreserv i bestämmelserna om beskattningsinträde och i bestämmelserna om skadeförsäkringsföretag. Även förslag om vissa ändringar genomförs för att EU-direktivets regler om undanröjande av dubbelbeskattning av delägare i CFC-bolag ska uppfyllas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

BDO:s kommentar

Det är meningen att riksdagen nu senare under året ska fatta beslut om dessa förslag och det är högst sannolikt att förslagen kommer att antas för att därefter träda i kraft 1 januari 2019. Av den anledningen kan det vara aktuellt att såväl svenska fysiska -som juridiska personer ser över sina strukturer. Detta för att syna om det kan ingå hel-eller delägande i utländska bolag vilka kan komma att träffas av dessa regelförslag och därmed den svenska delägaren i så fall kan komma att drabbas av CFC-beskattning. Med detta förslag kan till exempel den som har ett bolag på Malta beskattas löpande i Sverige för Malta-bolagets nettoinkomst, om Malta-bolaget är lågbeskattat och inte är en så kallad verklig etablering.

Vi inom BDO hjälper er gärna med analys av befintliga strukturer för vägledning och ökad insikt med anledning av förväntad lagstiftning.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.