Skattenyhet:

Förslag om nya skatteregler för företagssektorn

22 juni 2017

Den 20 juni remitterade Finansdepartementet förslag om nya skatteregler för svenska företag. Finansdepartementet föreslår bland annat sänkt bolagsskatt och en förändring av ränteavdragsbegränsningsreglerna. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juni 2018.

Avdragsmöjligheter för företag med lån begränsas och hybridregler införs

Här följer en kort sammanfattning om huvuddragen i förslaget av nya skatteregler för företagssektorn (FI2017/02752/51).
•    Avsikt att göra det svårare för företag som ”skatteplanerar” och har ”aggressiva skatteupplag”.
•    Om avdragsrätten begränsas drabbar det alla företag som har räntekostnader, inklusive industriföretag och fastighetsägare.
•    Två olika beräkningsalternativ presenterades varav det ena grundar sig på resultat före finansiella poster och skatter och det andra alternativet grundar sig på resultat före avskrivningar bokslutsdispositioner räntor och skatter.
•    Risk att företag med stora industriinvesteringar kommer att drabbas.
•    Föreslår en förenklingsregel som innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 100 000 kr.

Dessutom föreslår Regeringen att det införs ett avdragsförbud för ränteutgifter vid vissa gränsöverskridande transaktioner, så kallade hybridregler. Regler om begränsningar av ränteavdrag för vissa interna lån får snävare tillämpningsområde. Skatteregler om finansiella leasingavtal införs.

Bolagsskatten sänks till 20 %

Så här ser bolagsskatten ut i ett antal andra länder

Danmark 22 %
Finland 20 %
Tyskland 15 %
Island 20 %
Italien 24 %
Norge 24 %
Spanien 25 %
Schweiz 8,5 %
Storbritannien 19 %
USA 35 %

Nytt på skattefronten för företag i korthet

Begränsade möjligheter till ränteavdrag i lånefinansierade verksamheter. En förenklingsregel, ett negativt räntenetto får dras av upp till 100 000 kr eller 35 procent av EBIT eller 25 procent av EBITDA. Bolagsskatten sänks från 22 procent till 20 procent. Förslaget går nu ut på remiss som löper ut den 27 september 2017, och föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

•    Utformning av den generella ränteavdragsbegränsningsregeln
•    Avsättningar och återföringar till och från periodiseringsfonden 
•    Tillfällig begränsning av underskottsavdrag för juridiska personer
•    Ny bolagsskattesats, 20 % 
•    Ny expansionsfondsskattesats, 20 % 
•    Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler)
•    En riktad begränsning av ränteavdrag för vissa interna skulder 
•    En definition av ränteutgifter och motsvarande ränteinkomster