• Familjestiftelser ökar familjens ekonomiska trygghet
Artiklar:

Familjestiftelser ökar familjens ekonomiska trygghet

14 maj 2020

Företagande och entreprenörskap innebär ett ekonomiskt risktagande, vilket blir särskilt påtagligt i kristider. I oroliga perioder bör ledarskap, styrning, beslutsvägar, skyddet av tillgångar och associationsform ses över. Genom att driva dina verksamheter via familjestiftelser ökar du familjens ekonomiska trygghet och kan bygga en långsiktig och beständig framtid.

Stiftelsen bildas genom att egendom skiljs av för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Familjestiftelsen är bildad så snart stiftelsens styrelse tagit hand om och åtagit sig att förvalta förmögenheten. Familjestiftelsen är från och med bildandet en självständig svensk juridisk person – utan ägare.

Familjestiftelsen kan bestå av en eller flera stiftare och i praktiken sker själva bildandet genom en gåva av egendom eller i testamente. Förmögenhetsövergången utlöser inte svensk beskattning. Den förmögenhet som skiljs av kan vara kontanta medel, börsnoterade värdepapper eller näringsbetingade aktier (onoterade aktier).

En familjestiftelse beskattas i huvudsak enligt samma bestämmelser som gäller för ett aktiebolag. Det innebär en beskattning av årligt resultat i familjestiftelsen med 21,4 procent (för år 2020). Stiftelsen kan äga näringsbetingade aktier och erhålla skattebefriad aktieutdelning alternativt göra en skattebefriad kapitalvinst på dem. 

En särskild bestämmelse är att stiftelsen får göra avdrag för lämnat periodiskt understöd till sina förmånstagare. Det innebär att en förmånstagare betalar 32 procent kommunalskatt för en inkomst om 509 200 kr per år. Överskjutande inkomst beskattas med 52 procent.

Om förmånstagaren till familjestiftelsen är bosatt utomlands och begränsat skattskyldig i Sverige så är periodiskt understöd från familjestiftelsen undantaget från beskattning i Sverige.

BDO erbjuder internationell skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag och stiftelser. Vi rådger kring bildande av svensk familjestiftelse, analyserar för- och nackdelar som den medför och kan även biträda med skatterådgivning i relation till familjestiftelsen och dess förmånstagare.
 

KORT OM FAMILJESTIFTELSER
En svensk familjestiftelse bildas enligt bestämmelserna i 1996 års stiftelselag och innebär att förmögenheten:
  • inte längre tillhör stiftaren och är inte dennes egendom.
  • aldrig får komma stiftaren själv eller dennes make/maka tillgodo.
  • bara får komma familjestiftelsens förmånstagare till godo.
  • ska förvaltas i enlighet med vad stiftaren bestämt vid stiftelsens bildande – och dessa bestämmelser kan inte ändras i efterhand.