Skattenyhet:

EU-domstolen underkänner svenska regler för överföring av jämkningsskyldighet

01 december 2020

EU-domstolen (EUD) underkänner i mål C-787/18, Sögård Fastigheter AB, de svenska reglerna om överföring av jämkningsskyldighet. I det aktuella förhandsavgörandet konstaterar EUD att en köpare av en fastighet inte kan bli skyldig att jämka och återbetala moms som en tidigare ägare har gjort avdrag för. 

I svensk rätt kan i vissa fall skyldigheten/möjligheten att jämka gå över på köparen av en investeringsvara, t.ex. vid verksamhetsöverlåtelse samt vid överlåtelse av en frivilligt momsad fastighet (kräver jämkningshandling). 

Det aktuella målet avser ett bolag som övertagit jämkningsskyldigheten vid ett fastighetsförvärv, och enligt svensk rätt ska bolaget i samband med försäljning av fastigheten till en momsfri köpare återbetala en del av den moms som den tidigare ägaren hade gjort avdrag för. Den nu aktuella frågan är om de svenska bestämmelserna överföring av jämkningsskyldighet är förenliga momsdirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansåg att det var oklart och har därför begärt förhandsavgörande från EUD. HFD ställde även frågan om det har någon betydelse om fastighetsförvärvet kan anses vara en verksamhetsöverlåtelse eller ej.

Enligt EUD, som hänvisar till tidigare praxis (C-622/11), är det inte förenligt med momsdirektivet att ha nationella bestämmelser som medför att skyldigheten att jämka för ett avdrag åläggs en annan beskattningsbar person än den som gjorde avdraget. Notera dock att EUD inte ansåg sig ha möjlighet att pröva om sådana nationella bestämmelser är tillåtna i de fall fastighetsförvärvet utgör en verksamhetsöverlåtelse. 

Kommentar från BDO

Inledningsvis innebär det faktum att EUD inte tog ställning till vad som gäller vid en verksamhetsöverlåtelse att det fortfarande inte går att uttala sig om hur HFD slutligen kommer avgöra det aktuella målet. Därmed vet vi fortfarande heller inte om, och i så fall i vilken utsträckning, en köpare av exempelvis en fastighet kan bli skyldig att genom jämkning betala tillbaka moms som angivits på en jämkningshandling.

Även om domstolen inte ger något svar på vad som gäller vid verksamhetsöverlåtelse i sig, så slås det dock fast att en medlemsstat inte kan ha nationella regler som innebär att en förvärvare av en investeringsvara övertar betalningsskyldigheten för jämkning av ingående moms när avdraget gjorts av överlåtaren. 

Enligt vår uppfattning kommer därför Sverige, där huvudregeln just är att en momspliktig förvärvare alltid tar över såväl rättighet som skyldighet att jämka från en överlåtare av exempelvis en fastighet, nu vara tvunget att ändra sina regler på området. Hur detta kommer ske i detalj går inte säkert att säga, det kan exempelvis ske genom att en säljare av en fastighet ska jämka tillbaka avdragen moms vid en försäljning varefter köparen kan dra av samma moms om fastigheten används i en momspliktig verksamhet. Ett annat alternativ är att momsreglerna ändras mer djupgående så att fastighetsförsäljningar blir momspliktiga. Vår uppfattning är att oavsett vilken metod som väljs kommer detta sannolikt innebära ett system som är mer komplicerat än det nuvarande.

Vårt råd är därför att våra kunder trots den osäkerhet som finns ändå se över sin jämkningssituation och de jämkningshandlingar som mottagits.  

Kontakta oss gärna för råd och stöd i dessa frågor. 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.