Artiklar:

Effekter i redovisningen av coronautbrottet

23 mars 2020

Konsekvenserna för världens företag som en följd av coronautbrottet är inte känd ännu. Det finns en stor ekonomisk osäkerhet som i förlängningen innebär konsekvenser även för finansiell rapportering och redovisning.

Vi presenterar här vår analys på hur covid-19 påverkar årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutats den sista december 2019, och som inte avlämnats än. Vi tittar också närmare på vilka potentiella effekter som du som företagare kan behöva tänka på i kommande kvartals-, delårs- och årsredovisningar.  

Årsredovisningar 2019

BDO:s uppfattning är att virusutbrottet är att betrakta som en icke-justerande händelse. Virusutbrottet uppfattas som en icke-justerande händelse eftersom den betydande utvecklingen och spridningen av coronaviruset inte ägde rum förrän i januari 2020 och därefter. Det ska normalt sett därför inte påverka bokslutet per 2019-12-31. Däremot bör företagare lämna upplysningar som en väsentlig händelse efter balansdagen. Upplysningen ska lämnas i not i årsredovisningen. Det gäller både årsredovisningar som upprättas enligt IFRS och för de som upprättas enligt K2 och K3. I rapporten nedanför kan du läsa mer om det.

Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan också vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Enligt ÅRL 6:1, ska förvaltningsberättelsen innehålla uppgifter om:

 1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret
 3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför

Så påverkas finansiell rapporteringen framåt

I kommande kvartalsrapporter kommer noterade företag behöva redovisa effekterna av virusutbrottet på verksamheten. I tillägg kommer en rad nya bedömningar behöva göras med anledning av den rådande situationen. Företagen behöver också göra en bedömning av vilka effekter som väntas på sikt. 

Icke-noterade företag kommer också att behöva se över effekterna i eventuella halvårs- eller delårsrapporter samt i kommande årsredovisningar. De områden som vi ser kan komma att påverkas är bland annat:

 • Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar inklusive goodwill. Finns indikation på värdenedgång så måste nedskrivningsprövning göras. 
 • Värdering av finansiella tillgångar och beräkning av förväntade kreditförluster 
 • Verkligt värde värderingar 
 • Bedömning av rörliga ersättningar i redovisning av intäkter 
 • Varulagervärdering,beräkning av återvinningsvärde
 • Värdering av uppskjutna skattefordringar
 • Bedömning av nyttjandeperioder och restvärden för materiella och immateriella tillgångar
 • Nya bedömningar avseende leasingavtal med avseende på leasingperiod, utnyttjande av förlängnings eller termineringsoptioner, utnyttjande av köpoptioner, bedömning av nyttjandeperiod för nyttjanderätter
 • Avsättningar bl.a. för förlustkontrakt och omstruktureringar 
 • Värdering av aktierelaterad ersättningar
 • Upplysningar kring väsentliga bedömningar och osäkerheter
 • Upplysningar om händelser efter rapportperiodens slut
 • Fortsatt drift (going concern) bedömningar och upplysningar

Du hittar mer information i vår rapport ”Potential effects of the coronavirus outbreak on 2020 reporting periods and onwards” här nedanför. Rapporten riktar sig främst till de företag som upprättar sin årsredovisning enligt IFRS, men många av de områden som listas ovan och adresseras i rapporten är även applicerbara på företag som upprättar sin årsredovisning enligt annat regelverk (exempelvis K3).

 

Många frågor uppkommer när nedskrivningsprövningar ska ske till följd av covid-19. I bifogad publikation finns vägledning kring hur vi ska tänka kring nedskrivningsprövningar enligt IAS 36 Nedskrivning. Tankegångarna i publikationen är relevant även för bolag som tillämpar K3 och ska göra motsvarande bedömningar.


Övrig information

Utöver informationen som ska avges i de finansiella rapporterna kommer givetvis många företag att behöva ta hänsyn till effekterna och offentliggöra information om effekterna på sin verksamhet genom att löpande ge ut pressreleaser och/eller annan information till marknaden. I kristider kommer kanske också frågor om fortsatt drift, huruvida räkenskaperna ska upprättas enligt fortsatt drift eller ej, samt därtill kommande upplysningar aktualiseras. Frågor som rör kapitalkrav, andra regulatoriska krav och förändringar i dessa, får också effekt på redovisningen. 

Företag uppmanas att löpande ha kontroll på det egna kapitalet och vidta åtgärder om man är i kontrollbalansräkningssituation. 

På BDO står vi självklart till ditt förfogande om du har frågor kring ämnet.  


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s rådgivare.