Artiklar:

Dyrare med tjänstebil nästa år

12 december 2017

Bland annat blir trängselskatten en skattepliktig förmån vid privata resor. Det kan innebära ökade kostnader för dig med tjänstebil på upp till 14 364 kr/år, och för arbetsgivaren på upp till 7 918 kr/år. Det påverkar även företagens bilpolicy, bilavtal och leder till ökat administrativt arbete.

Ett nytt system för beräkning av bilförmån med bonus beräknad efter inköpspriset för miljöanpassade fordon med låga koldioxidutsläpp införs. Fordonsskatten ska inte ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet utan ska tillkomma som en ytterligare post utöver detta. Miljöanpassade fordon med låga koldioxidutsläpp premieras vid inköpstillfället genom en bonus. Bonusen föreslås bli maximalt 45.000 kr vid 0 gram utsläpp av koldioxid. Dessutom föreslås vissa mindre ändringar vad avser nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöbilar.

Ändringarna gäller för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som registrerats i vägtrafikregistret den 1 juli 2018 eller senare.

Trängselskatt, väg-,bro-, och färjeavgift för privata resor som arbetsgivaren betalar ska inte längre ingå i bilförmånsvärdet. Förmånen blir istället skattepliktig och beräknas till marknadsvärdet för de som använder bilen privat t.ex. för resa mellan bostaden och arbetsplatsen. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.
 

I praktiken betyder detta: 

  • Förslagen påverkar företagens bilpolicy och bilavtal samt leder till ökat administrativt arbete.
  • Bilförmånsvärdet kommer i praktiken kommer att beräknas på två olika sätt beroende på om det är en äldre bil eller en nyare bil som är registrerad efter den 30 juni 2018.
  • Trängselskatten, bro- och vägavgift blir en skattepliktig förmån vid privata resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Detta blir en merkostnad för en anställd i form av skatt och arbetsgivare i form av arbetsgivaravgifter.

Ett maximalt förmånsvärde för trängselskatt i Stockholm med beaktande av normalt antal arbetade dagar år 2018 hamnar på 25.200 kr (240 arbetsdagar med en dagavgift om 105 kr). Den högsta marginalskatten är cirka 57 %. Skattekostnaden blir då 14 364 kr. Arbetsgivaravgifter (31,42%) kan beräknas till 7 918 kr. Motsvarande beräkning men med en maximal dagavgift om 60 kr kan göras för Göteborg. 14 400 kr i maximal förmån, skattekostnad blir 8 208 kr och arbetsgivaravgifter 4 524 kr.

  • Det kommer även i framtiden vara förmånligt med tjänstebil som släpper ut lite koldioxid (upp till 95 gram). Bensin- och dieselbilar kommer i varierande grad få förhöjd fordonskatt och därmed ett höjt förmånsvärde.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om reglerna.