• 3:12-regler inför årsskiftet 2019/2020
Skattenyhet:

3:12-regler inför årsskiftet

03 december 2019

Följande gäller för utdelning som tas ut under beskattningsår 2019 för beräkning av gränsbelopp vid deklarationen som lämnas i maj 2020.

Delägare som äger kvalificerade andelar i ett fåmansbolag får beräkna gränsbelopp för 2019 under förutsättning att aktierna ägdes vid 2019 års ingång (dvs. förvärvades senast den 31 december 2018).
Förenklingsregeln för 2019 uppgår till 171 875 (två och trefjärdedels inkomstbasbelopp) kr för samtliga andelar i bolaget. Den som äger 50 % av bolaget får tillgodoräkna sig 50 % av beloppet.

För att tillämpa huvudregeln och räkna på ett lönebaserat utdelningsutrymme krävs att ägaren har minst 4 % av andelarna.  Huvudregeln baseras på löneunderlaget i bolaget. Det är enbart kontanta löner under 2018 som räknas med. Förmåner, statliga bidrag och styrelsearvoden får inte räknas med. För att få utnyttja löneunderlaget krävs att delägaren eller närstående till delägaren under 2018 tagit ut en lön på 375 000 (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala löner alternativt 600 000 kr (9,6 inkomstbasbelopp).

Löneuttagskrav 2019

För den som vill kunna utnyttja löneunderlaget 2019 till grund för utdelning under 2020 (som ska deklareras 2021) gäller att delägaren eller närstående till delägaren tar ut en kontant lön på 386 400 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala kontanta löner under 2019 alternativt 618 240 kr (9,6 inkomstbasbelopp).