Skattenyhet:

3:12-regler inför årsskiftet – det här gäller för lönekrav och utdelning

20 november 2020

Uppdaterad 22 december 2020

Har du tagit ut rätt lön i ditt fåmansbolag under 2020 så att du kan göra utdelning till 20 procent skatt? Det här gäller för utdelning som tas ut under beskattningsår 2020 för beräkning av gränsbelopp vid deklarationen som lämnas 2021.

Delägare som äger kvalificerade andelar i ett fåmansbolag får beräkna gränsbelopp för 2020 under förutsättning att aktierna ägdes vid 2020 års ingång (det vill säga förvärvades senast den 31 december 2019). Förenklingsregeln för 2020 uppgår till 177 100 kr (två och trefjärdedels inkomstbasbelopp) för samtliga andelar i bolaget. Den som tex äger 50 procent av alla andelar i ett bolag får tillgodoräkna sig 50 procent av beloppet.

För att tillämpa huvudregeln och räkna på ett lönebaserat utdelningsutrymme krävs att man äger minst 4 procent av andelarna.  Huvudregeln baseras på löneunderlaget i bolaget. Det är enbart kontanta löner under 2019 som räknas med. Förmåner, ersättningar som täcks av statliga bidrag och styrelsearvoden får inte räknas med. För att få utnyttja löneunderlaget krävs att delägaren eller närstående till delägaren under 2019 tagit ut en lön på 386 400 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av bolagets totala löner alternativt 618 240 kr (9,6 inkomstbas-belopp).

Från och med inkomståret 2020 finns det endast en skiktgräns och den är 509 300 kr. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Löneuttagskrav 2020

För den som vill kunna utnyttja löneunderlaget 2020 till grund för utdelning under 2021 (som ska deklareras 2022) gäller nedan:
Delägaren eller närstående till delägaren tar ut en kontant lön på 400 800 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av bolagets totala kontanta löner under 2020 alternativt 641 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp).
För inkomståret 2021 uppgår skiktgränsen till 519 400 kr. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Extra viktigt att tänka på med anledning av pandemin

Varje delägare måste tillsammans med övriga delägare noga överväga flera andra omständigheter än lön inför planering av utdelning. Ett beslut om att ta lön (eller ej), lämna utdelning eller göra annan värdeöverföring måste ses i ljuset av att ett företag, som på grund av pandemin uppbär olika former av stöd, inte kan anses ha rätt till stöd beroende på hur ägarna disponerar uttag ut bolaget. Läsaren anmodas därför att prata med sin rådgivare.Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.